Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Hallintosäännön 15.luku sisältää säännökset toimielimien kokouksissa noudatettavasta kokousmenettelystä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle.

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnan­talossa. Kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsu on toimitettu 17.8.2020 ja esityslista 20.8.2020 sähköisesti.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Todettiin, että läsnä valtuustosalissa olivat hallituksen varsinaisista jäsenistä Minna Back-Tolonen, Jukka Korhonen ja Anne-Mari Keimiöniemi, valtuuston puheenjohtajista Kosti Hietala sekä viranhaltijoista kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, hallintojohtaja Katri Rantakokko ja teknisenä tukena hallinto- ja henkilöstösuunnittelija Matti Pinola. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat hallituksen varsinaisista jäsenistä Manu Friman, Anneli Kuortti ja Heikki Pöyskö.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat