Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kunnan etätyökäytäntö ja etätyösopimukset

MUODno-2020-19

Valmistelija

  • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi
  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Etätyömahdollisuus ei ole ollut kunnassa pääosin käytössä ennen koronaepidemiaa. Etätyö on osa nykyaikaista työskentelykulttuuria ja mahdollisuus siihen parantaa asiantuntija- ja/tai toimistotehtävissä toimivan henkilöstön työhyvinvointia ja työnhallintaa.

Etätyöksi soveltuu sellainen työ, joka ei ole työpaikkaan sidottua ja jossa tarve henkilökohtaiseen kanssakäymiseen tai työn välittömään valvontaan on vähäinen. Etätyö sopii muun muassa itsenäisiin asiantuntija- ja valmistelutehtäviin, raporttien ja muistioiden laatimiseen, laajojen tekstien kirjoittamiseen, tekstinkäsittelytehtäviin ja keskittymistä vaativien itsenäisesti hoidettavien töiden suorittamiseen.

Etätyön käyttömahdollisuus kunnassa on tullut ajankohtaiseksi. Etätyö on paitsi nykyaikaa, myös paikoittain ja tilanteesta riippuen, välttämätöntä. Etätyön käyttöönottaminen edellyttää selkeiden pelisääntöjen luomista sekä etätyösopimuksia. Tietoturvaratkaisut on oltava kunnossa.

Yleishallinnossa on laadittu ehdotus etätyösopimuksesta, joka sisältää myös etätyöhön liittyvän ohjeistuksen. Etätyösopimusluonnos toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Yhteistoimintaelin on 17.8.2020 § 31 käsitellyt ja osaltaan hyväksynyt laaditun etätyösopimuksen sekä esittänyt kunnanhallitukselle sen hyväksymistä siten, että etätyötä tultaisiin kunnassa tekemään joustavasti ilman päivämäärä- ja lukumäärärajauksia esimiehen kanssa sovittaessa sellaisissa tehtävissä, joissa työtehtävät sen mahdollistavat. Käytäntö esitetään otettavaksi käyttöön määräajaksi 31.1.2021 saakka, minkä aikana tehdään arvio käytännön toimivuudesta ja mahdollisesti tarkistetaan etätyökäytäntöä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun etätyösopimuksen ja vahvistaa, että kunnassa voidaan tehdä joustavasti etätyötä ilman päivämäärä- ja lukumäärärajauksia esimiehen kanssa sovittaessa sellaisissa tehtävissä, joissa työtehtävät sen mahdollistavat. Käytäntö on voimassa määräajan 31.1.2021 saakka, minkä aikana tehdään arvio etätyökäytännön toimivuudesta ja mahdollisesti tarkistetaan sitä.

Päätös

 

Manu Friman poistui ja palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 

Hallitus keskusteli etätyökäytännöistä ja -mahdollisuuksista. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

henkilöstö, yt-toimielin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat