Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto kokoontui 22.6.2020 ja päätti mm.

21 § täydentää hallintosääntöä
22 § merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019
23 § hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2019
24 § merkitä tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2019
25 § talousarvion sitovuustason tarkentamisesta
26 § vesihuoltolaitoksen taksan täydentämisestä
27 § asettaa Kihlangin koulukiinteistön julkiseen myyntiin
28 § myöntää lainan Ylimuonion kylätoimikunnan hankkeeseen
29 § hyväksyä vuoden 2020 kaavoituskatsauksen ja
30 § vahvistaa Etelä-Muonion kylätoimikunnan.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 30.6.2020 ja muutoksenhakuaika päättyi 6.8.2020.

Määräaikana saapui valitus Vesisosuuskunta Aarialta päätöksestä 26 § vesihuoltolaitoksen taksan täydentämisestä.

Lainsäädäntö

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen.

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen 22.6.2020 päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön. 

Vesiosuuskunta Aarian valituksessa päätöksestä 26 § vaaditaan vesilaitoksen taksan ja maksujen kohtuullistamista, valituksessa ei ole vaadittu päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Täytäntöönpanon myötä valitus ei käy hyödyttömäksi ja hallinto-oikeuden ratkaisun odottaminen voi aiheuttaa erityistä haittaa tai estää Vesiosuuskunta Aarian liittymisen kunnan vesilaitoksen toiminnan piiriin (nykyisessä taksassa ei mainita osuuskuntaa ollenkaan). 

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat