Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry:n avustushakemus

MUODno-2020-9

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunta on vuosittain myöntänyt kyläyhdistykselle vapautuksen kiinteistöveron maksamisesta ennen vuotta 2019, mutta kunnanvaltuusto päätti 29.10.2018 § 48 siirtää toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta verohallinnolle vuosille 2019–2021.

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat yleishyödyllisten yhteisöjen rakennuksille ja maapohjalle vuonna 2020 ovat 0,00-2,00 %. Kunnassa ei ole tehty erillistä päätöstä em. yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen osalta, joten näihin sovelletaan muiden asuinrakennusten veroprosenttia ja tänä vuonna se on 1,05 %.

Kangosjärven Kajastus ry hakee avustusta veron maksamiseen 917,30 euroa vuoden 2020 kiinteistöveropäätöksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus myöntää Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry:lle avustusta 917,30 euroa kiinteistöveron maksamista varten.

Päätös

 

Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 2 mom.) ja poistui kokouksesta.

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Manu Friman

Tiedoksi

Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat