Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Lausunto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviota varten

MUODno-2020-13

Valmistelija

  • Henri Muotka, sosiaalityöntekijä, henri.muotka@muonio.fi
  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän Tuki- ja osaamiskeskus on pyytänyt jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman laatimista varten 30.8.2020 mennessä.

Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 15.11.2019 hyväksymään vuoden 2020 talousarvioon sekä vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Kuntayhtymän tilikauden 2019 tulos muodostui n. 180 000 euroa alijäämäiseksi ja se johtui yllätyksenä tulleesta lomapalkkavelan kasvusta n.
350 000 eurolla. Kuntayhtymän toimintatuotot toteutuivat 98 ja toimintakulut 99 %:sesti suhteessa talousarvioon. Investointien toteuma oli n.  2,9 milj. euroa ja toteutumisaste 77 %. Pääkohteina olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen ja monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksiköt.

Sosiaalilautakunta on antanut lausunnon 17.6.2020 § 36.

Kehitysvammaohjaaja ja vs. sosiaalijohtaja ovat arvioineet Kolpeneen palvelukeskuksen ky:ltä ostettavia palveluita vuosille 2021–2023. Arvioitu yksilöllinen palveluntarve perustuu lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), vammaispalvelulakiin (30/1987) sekä asiakaskohtaisiin palvelusuunnitelmiin ja erityishuollon päätöksiin. Sosiaalihuollon asiakasrekisterin yksilötasoiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietosuojan vuoksi alle viiden tapauksen kuntakohtaisia tietoja ei julkisteta (THL).

Arvio kunnan palvelujen käyttötarpeesta vuodelle 2021 ja suunnitelmakaudelle 2022–2023 on toimitettu Kolpeneen palvelukeskuksen ky:ään. Lausuntopyynnössä on kohdennettuja kysymyksiä palveluiden tuottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sosiaalilautakunnan mukaisesti seuraavaa:

Koronapandemian myötä digitaalisesti ja yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa tuotettujen palvelujen rooli ja merkitys kasvaa, mutta poliklinikkapalvelut halutaan toteuttaa jatkossakin Kolpeneen palvelukeskuksen henkilöstön turvin, koska kunnassa ei ole tarjota riittävää asiantuntijuutta tähän toimintaan. Mikäli poliklinikkapalvelujen toteuttamisessa osa työryhmästä tulisi kunnasta, se vaarantaa osin asiakkaan oikeusturvan ja asiantuntijuuden objektiivisen hyödyntämisen, koska palvelutarpeen määrittäjä ja tuottaja olisi osin sama. Myös palvelun tuottamien osin kunnan oman henkilöstön muodossa herättää kysymyksen siitä, mitä lisäarvoa Kolpeneen palvelukeskuksen tarjoama arviointi toisi kunnalle ja miten poliklinikkakäyntimaksu tällöin määrittyisi. Etäyhteyksiä voidaan hyödyntää, mutta asiakkaan yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta.

Kolpene toteuttaa jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja koko maakunnan alueella. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa ja ne tuotetaan yhdessä työntekijöiden kanssa, mutta yhteistyö voisi olla tiiviimpää. Toivotaan vahvempaa tukea ja ohjausta kunnan työntekijöille yksilöasiakkaiden ja perheiden kanssa, jotta Kolpeneen palvelukeskuksen tarjoamaa asiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää pitkäjänteisesti. Jalkautuvien palvelujen kehittämistä edelleen pidetään tärkeänä.

Kuntayhtymä järjestää erilaisia koulutuksia myös kuntien kehitysvammahuollon henkilöstölle ja tässä voisi aiempaa vahvemmin hyödyntää etäyhteyttä ja tuoda koulutuksia myös kuntiin, jotta olisi helpompi osallistua niihin myös paikan päällä. Koulutusta kaivataan erityisesti lain soveltamisen näkökulmasta.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Päätöksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään 10 min. tauko.

Tauon jälkeen suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa olivat läsnä samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Tiedoksi

Kolpeneen palvelukeskus, sosiaaliosasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat