Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2019

MUODno-2020-15

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto käsitteli 22.6.2020 § 22 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuoden 2019 painopistealueina tarkastuslautakunnalla olivat riskien hallinta ja sisäinen valvonta, sosiaalipalvelujen kokonaisuus, sosiaalityö ja terveydenhuolto sekä tekninen lautakunta.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

 • vuoden 2019 toimintakertomuksen perusteella tavoitteissa, niiden esittämisessä ja suhtautumisessa niiden seurantaan on edelleen kehitettävää, 
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on hyväksytty ja toimintakertomukseen sisältyy perusteellinen selvitys riskeistä,
 • sosiaalityön talousarvion tavoitteista lapsiperheiden palvelujen oikea-aikaisuus toteutui, koska perhetyötä järjestettiin 80 % sosiaalihuoltolain mukaan, 
 • terveydenhuollon talousarvion tavoitteiden mittareita ei oltu määritelty, 
 • kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat noudatelleet muiden kuntien kehitystä, mutta ovat vertailuryhmiä korkeammat, 
 • lastensuojelun kustannukset ovat olleet viime vuosina selvästi kaikkia vertailuryhmiä pienemmät,
 • perusterveydenhuollon nettokustannukset ovat nousseet vähemmän kuin vertailuryhmissä (sis. erikoissairaanhoito),
 • tarvevakioidut kustannukset ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa 30 % keskimääräistä suuremmat, 
 • teknisen lautakunnan osalta useista talousarviossa asetetuista mittareista puuttuivat mittarin arvot eli varsinainen tavoite,
 • vesilaitoksen toimintakate alitti tavoitteena ja tulos oli tappiollinen 140 000 euroa, 
 • asioiden käsittelyprosessi on teknisessä toimessa hidas, kaavoitus ei ole edennyt, kiinteistöstrategia ei ole edennyt toivotulla tavalla ja vesilaitoksen tappiota ei ole saatu hallintaan ja 
 • perusopetuksen epäpätevien opettajien osuus on suuri ja oppilaskohtaiset menot ylittyneet.

 

Talousarvion noudattaminen on parantunut edellisestä vuodesta, mutta vuosikate ei riittänyt poistoihin eikä investointeihin niiden vähäisyydestä huolimatta. Asukasta kohti laskettua lainamäärää (3 425 euroa) arvioitaessa on aiheellista ottaa huomioon, että todellinen velkavastuu on (5 437 euroa) on huomattavasti suurempi, tässä on otettu huomioon myös hyvinvointikeskuksen rakentaminen.

Taloudellisesti kehitys on ollut huolestuttavaa vuonna 2019 ja tarkastuslautakunta muistuttaa taloudenpidon tarkkuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Alijäämää on kertynyt nopeasti uudelleen ja niinpä tulevana vuonna tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. 

Tarkastuslautakunta esittää henkilöstölle kiitokset hyvästä työstä yhteiseksi hyväksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 14.10.2020 mennessä. Lausuntojen pohjalta laaditaan kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 2019 arviointikertomus antaa aihetta.

   

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

osastot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat