Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Muonion elinvoimaisuuden Master Plan

MUODno-2018-2

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 24.6.2019, 186 §

Kunnanhallitus päätti 23.5.2018 § 110 hakea rahoitusta Muonion Master Plan –hankkeelle. Hanke on saanut 12.6.2019 myönteisen rahoituspäätöksen Lapin liitolta (EAKR). Hankkeen kokonaisbudjetti on 78 430 euroa, josta EAKR:n ja valtion tuki hankkeelle on 62 744 euroa (80%) ja kunnan omarahoitusosuus 15 686 euroa (20%). Hanke päättyy 31.12.2019. Rahoituspäätös saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Rahoituspäätöksen 4.7 kohdan mukaan tuensaajan on asetettava hankkeen ohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmä, jonka rahoittava viranomainen hyväksyy. Ohjausryhmässä on oltava riittävä määrä asiantuntijoita. Ohjausryhmä ei ole vastuussa hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu on aina tuensaajalla.

Elinkeinokoordinaattori pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajat hankkeen ohjausryhmään luottamushenkilöistä, sivistystoimen, teknisen toimen ja elinkeinotoimen toimialoilta.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää oman edustajansa hankkeen ohjausryhmän jäseneksi ja edustajat hankkeeseen liittyviltä toimialoilta sivistystoimesta, teknisestä toimesta ja elinkeinotoimesta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi kunnanhallituksen edustajaksi hankkeen ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan. Sivistystoimen edustajaksi valittiin sivistystoimenjohtaja, teknisen toimen edustajaksi tekninen johtaja ja elinkeinotoimen edustajaksi elinkeinokoordinaattori.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Muonion Master Plan –hankkeen tavoitteena on ollut toimillaan luoda edellytyksiä liiketoiminnalle, edistää pk-yritysten kilpailukykyä ja edistää keskustaajaman kehittymistä liiketoimintaympäristönä. Kunnan keskustan seudun kehittämisen tarve on lähtenyt keskustaajaman elinvoimaisuuden säilyttämisestä, elinympäristön laadun turvaamisesta ja liiketoiminnan näkökulmasta vetovoimaisena ympäristönä kehittymisestä.

Master Plan luo tulevaisuuden suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet kehittämiselle lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Sen tarkoitus on jatkossa tukea päätöksentekoa ja ohjata kehittämistyötä. Pitkällä aikavälillä toimien odotetaan vaikuttavan positiivisesti alueen työllisyyteen, talouteen, muuttoliikkeeseen, matkailuun sekä liiketoimien kannattavuuteen.

Hankkeessa on asiantuntijatyönä yhdessä alueen toimijoiden ja yrittäjien kanssa laadittu:

  1. Nykytila- ja tulevaisuusanalyysi; kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ja arvioiminen.
  2. Yhteinen näkymä, strategiset linjaukset ja tavoitteet.
  3. Liiketoimintakonseptien kehittäminen; toiminnalliset liikeideat ja maankäyttö.
  4. Kehittämisohjelma; tiekartta, rahoitusanalyysi ja suositukset.

 

Työtä on ohjannut ohjausryhmä ja hankkeen konsulttina toimi FCG:n monialainen tiimi. Ohjausryhmä on kokoontunut prosessin aikana neljä kertaa. Hankkeen asiantuntijatyö käynnistyi syksyllä 2019 ja päättyi 30.6.2020.

Oheismateriaalina toimitetaan Master Plan – kehittämissuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus hyväksyy Muonion kunnan Master Plan- kehittämissuunnitelman sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja elinkeinokoordinaattorin tekemään tähän teknisluontoiset korjaukset.

Hallitus edellyttää, että vaikutusten arviointi tehdään laadullisena arviona raportin loppuun huomioiden kestävän kehityksen näkökulmat.

Päätös

 

Hallitus keskusteli Master Planin tulosten käyttämisestä yleiskaavan laadinnan työkaluna.

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

elinkeinokoordinaattori, kunnanjohtaja, lautakunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat