Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Muonion matkailuohjelma 2020-2025

MUODno-2020-18

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Visit Muonio 2025 -hankkeen tavoitteena on kehittää ja edistää alueen matkailun ympärivuotisuutta mm. kestävän matkailun mukaisilla tuotteilla, markkinoinnilla ja saavutettavuuden parantamisella. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhteistyöverkostoja, luoda toimiva ja pysyvä matkailun edistämisen malli huomioiden tiedon merkitys ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.

Tuloksena pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kansainvälinen kilpailukyky ja kannattavuus paranevat sekä asiakasmäärät ja viipymät kasvavat lisäten samalla matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia.

Visit Muonio 2025 –hanke toimii ajalla 1.11.2019–31.5.2022. Hankkeen projektipäällikkö Nina Vesterinen on esitellyt hanketta ja matkailuohjelman 2020–2025 ajankohtaista valmistelutilannetta hallitukselle ja valtuustolle kevään sekä kesän 2020 aikana. Ohjelma on esitelty 3.6.2020 § 3 elinkeinolautakunnassa.                  

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Muonion matkailuohjelman 2020-2025 ja lausuu seuraavaa:

On todella tärkeää, että Muonio saa oman, tavoitteellisen matkailuohjelman, jossa on selkeästi ja kattavasti esitelty lähtökohdat ja perustelut matkailun kehittämiselle, kuvattu kunnan matkailua suhteessa globaaliin tilanteeseen, tunnistettu kuntamme kehittämisen mahdollisuudet, haasteet, uhat sekä heikkoudet. Ohjelmassa on kuvattu selkeästi toiminnalliset tavoitteet, työjako ja vastuut sekä käyty läpi vaikuttavuuden arviointia. Visio sekä arvot toiminnan takaa on kiteytetty hyvin. Myös elinkeinolautakunta 3.6.2020 on lausunnossaan todennut, että matkailuohjelma on hyvä tiekartta kuntamme matkailun oikeasta suunnasta.

Matkailuohjelma on kaiken kaikkiaan kattava sekä laadukas. Sen linjaukset noudattelevat kuntastrategiaa, ja siten se täydentää hyvin kunnan strategisia, ohjaavien asiakirjoja.

Elinkeinolautakunta on kiinnittänyt huomiota, että ohjelmassa olisi hyvä olla tarkemmin esitettynä kunnan määrärahojen budjetointitarve suhteessa eri toimenpiteisiin sekä vastuualueisiin. Kunnan haastavan taloustilanteen huomioiden tämä on tärkeä huomio.  Nyt ohjelmassa on kuvattu pääpiirteet toimenpiteistä sekä näiden vastuujaosta. Toisaalta työ käytännön toimeenpanosta alkaa ohjelman hyväksymisen jälkeen. Samoin matkailun organisoiminen ja sen pysyvän edistämisen mallin rakentaminen kunnassamme sekä alueellamme on seuraava valmisteluaskel, joka tullaan ottamaan. Tässä yhteydessä on tärkeää käydä konkreettisempaa keskustelua taloudellisista sitoutumisista.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Muonion Matkailu ry, elinkeinotoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat