Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020

MUODno-2020-3

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 27.1.2020, 13 §

Valtiovarainministeriö on 30.12.2019 peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen valtionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2020.

Muonion kunnan osalta päätös on seuraava (euroa/vuosi): 

 • Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 8 177 374
  • mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 264 839
 • Kotikuntakorvaustulot 81 562
 • Kotikuntakorvausmenot -13 594
 • Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 1 236 862
 • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus 148 873
 • yhteensä 9 631 077.

 

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön päätöksen kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2020.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 18.5.2020, 114 §

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §: verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus. Lain muutos on tullut voimaan 1.5.2020.

Lisäyksen mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.

Valtiovarainministeriön 7.5.2020 muutospäätöksen mukaan korvaukset huomioidaan valtionosuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulomenetysten korvausten maksatusten yhteydessä vuoden 2020 toukokuun maksatuksista lähtien.

Muonion kunnan osalta muutospäätös merkitsee, että aiemman veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 1 236 862 euroa nousee 1 459 859 euroon (+ 222 997 euroa).

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön muutospäätöksen 7.5.2020 kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Eduskunnan päätökseen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 mom. ja 55 §:n 1 mom. on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2020.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 4 mom. muutos koskee kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamisen vuoksi tehtävää valtionosuuden vähennystä, jota pienennetään nykyisestä 7,29 eurosta 1,82 euroon/asukas. Muutos lisää peruspalvelujen valtionosuuksia n. 30 milj. euroa.

Em. lain 55§:n 1 mom. muutos koskee peruspalvelujen valtionosuusprosenttia, jota korotetaan 0,03 yksiköllä nykyisestä 25,46 prosentista 25,49 prosenttiin. Muutos liittyy iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille. Tämä tehtävämuutoksesta aiheutuva kasvu on kunnille yhteensä 12,7 milj. euroa ja peruspalvelujen valtionsuutta korotetaan muutoksen johdosta yhteensä 12,7 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 § 2 mom. mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä. 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien elokuun maksatuksessa edellä mainittuun tehtävämuutokseen liittyvä valtionosuuden lisäys on virheellisesti yht. 17,7 milj. euroa, joten maksatus korjataan syyskuusta lähtien.

Edellä mainitun lain 36 §:n 5-8 mom. ovat seuraavat:

5 mom.: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 32,80 euroa/asukas, 106,73 euroa/alle 18-vuotias asukas ja 50,07 euroa/65 vuotta täyttänyt asukas koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. 

6 mom.: Vuonna 2020 kunnille maksetaan yht 370 milj. euroa koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. Korvaus maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. 

7 mom.: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 0,62 euroa/asukas työttömyysetyyden sovittelun suojaosuuden väliaikaisen korottamisen johdosta.

8 mom.: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 9,11 euroa/asukas harkinnannvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäyksen rahoittamiseksi. Lisäys ei kuitenkaan lisää maksettavan peruspalvelujen valtionosuuden määrää, koska lain 30 § 3 mom. mukaan harkinnanvaraisten  valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnile maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. 8 mom. mukaisen valtionosuuden lisäyksen johdosta valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen kohdennettavan määrärahan lisäys ei vähennä peruspalvelujen valtionosuuden määrää, vaan valtio vastaa sen rahoituksesta. 

Muutokset huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuksien elo- ja syyskuun maksatuksista lähtien. Syyskuun maksatuksen muutos koskee iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille, josta lähtien oikaistaan elokuun valtionsosuusmaksatuksen virheellinen määrä. Muut muutokset huomioidaan elokuun maksatuksesta lähtien.

Muonion kunnan osalta muutospäätös merkitsee, että aiempi peruspalvelujen valtionosuus 8 177 374 euroa nousee 8 485 734 euroon (+ 308 361 euroa).

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön muutospäätöksen 7.8.2020 kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta vuodelle 2020.

Päätös

 

Petteri Hirsikangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 

Halliltus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat