Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Oikealla kehittämisreitillä hankkeen ohjausryhmän nimeäminen

MUODno-2020-24

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, elinkeinokoordinaattori, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 18.5.2020, 118 §

"Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena kriisitilanteesta selviytymisessä” – EAKR-hanke

Lapin liitto on avannut ylimääräisen EAKR-hankehaun, jonka hakuaika päättyy 31.5.2020. ”Muonion ulkoreittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena kriisitilanteessa selviytymisessä”- hankkeessa kunta hakee 50 000 euron kehittämishanketta (90 % tuki ja 10 % omarahoitusosuus). Teknisen toimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu määrärahaa reitistöjen kehittämissuunnitelmalle. 

Haettavan hankkeen tavoitteena on luoda reittien hoidon toimintamalli tuleville vuosille. Siihen sisältyy malli yhteistyöstä, toiminta- ja reittien master plan -kehittämissuunnitelma sisältäen roolit, vastuut ja resurssit. Hankkeen toimilla tuetaan pk-yritysten toimintakykyä koronaviruksen aiheuttamassa muuttuneessa tilanteessa. Tavoitteena on myös viestinnän kehittäminen eli hankkeessa tuotetaan tietoa yritysten hyödynnettäväksi. Hanke tavoittelee reittien yhteiskäyttöä, matkailun edistämistä sekä kotiseutu- ja kotimaanmatkailun vetovoimaisuuden kasvattamista; tavoitteena on vastata kotimaan yksilömatkailijoiden kasvavaan tarpeeseen ja erityisesti maastopyöräreittien osalta. Kunnassa ei ole aiemmin tehty tällaista ja tällä haetaan lisäpotkua lähimarkkinoiden houkuttelemiseen seuraavien vuosien aikana.

Muonio on luonnostaan ja ulkoilmafasiliteeteistaan tunnettu kansainvälinen matkailukunta, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on ulkoilureittiverkosto. Ulkoilevalle ihmiselle ja edellä mainitut matkustusmotiivit omaavalle kunnan sijainti Suomen suosituimman kansallispuiston, Pallas-Yllästunturin, sydämessä sekä samoilu tutkitusti maailman puhtaimmassa ilmassa ovat selkeitä tekijöitä matkakohdetta valittaessa. Muoniossa on talviulkoilureittejä hiihtäjille, moottorikelkkailijoille sekä huskysafareille. Kesäreittejä puolestaan on vaeltajille ja melojille. Muonio on kautta aikojen ollut vahva hiihtopitäjä, maajoukkueiden vakituinen treenileirikohde ja kansainvälisten FIS-kisojen isäntäkunta mm. maasto- ja ampumahiihdon saralla. Lumivarmat olosuhteet, kattavat palvelut ja ulkoilureittiverkosto ovat houkutelleet kansainvälisiä kilpaurheilijoita opiskelemaan SkiCollegeen, hiihtolukioon ja –ammattioppilaitokseen.

Kunnan ulkoilureittejä käyttävät eri tavoin ulkoilevat, kuten hiihtäjät, pyöräilijät, kävelijät ja lumikenkäilijät - valtaosin reittejä käytetään omatoimisesti jokamiehenoikeudella. Uusia liikkumisvälineitä kehitetään jatkuvasti ja niidenkin tulisi sopia reiteille; reittien monikäyttö on nykyisellään haastavaa, mikä johtuu pääosin sektorikohtaisista reittivalmisteluista ja kerrannaisvaikutuksista toteutustasolla.

Ulkoilureitit ovat tärkeitä paitsi paikallisille, mutta myös alueen elinkeinoelämälle ja siellä toimiville matkailuyrityksille sekä heidän asiakkailleen. Matkailu on vuosi vuodelta näyttäytynyt entistä kansainvälisempänä, omatoimisempana ja individualistisempana.

Matkustusmotiiveista tunnistetaan erityisesti luontoaktiviteetit ja liikunta, mitkä vaikuttavat mm. matkakohteen valintaan voimakkaasti. Kunnan alueelle, kuten koko Suomeen, vastaanotetaan uusia matkailijaryhmiä Euroopan ulkopuolelta, joiden luonnossa liikkumisen taidot ja tiedot eivät ole samalla tasolla kuin esim. keskieurooppalaisten - reittien ja niiden hoidon tason vaadekin on näin ollen korkeampi. “Muonion mainioita reittejä”, kuten reittejä markkinoitaessa on tavattu sanoa, ei ole enää viime vuosien aikana pystytty entiseen tapaan ylläpitämään mm. korjausvelan kasvaessa ja muuttuvien, erityisesti matkailuelinkeinon, tarpeiden lisääntyessä. Ulkoilunautinnoilla on myös vahva alueen imagollinen merkitys.  Reitit ovat kautta aikojen olleet muoniolaisille sydämen asia – ja ovat sitä edelleen: haluamme jatkossakin olla tunnettuja reiteistämme.

Koronakriisi on jo nyt vaikuttanut alueemme elinkeinoelämään, yritysten toimintakykyyn ja työllisyyteen. Uusimpien koronan aikaisten matkailujulkaisujen ennusteiden mukaan parhaimman mahdollisen skenaarion mukaan matkailuvienti alkaa palautua vuoden 2019 tasolle kotimaan matkailun osalta loppuvuodesta 2020, kansainvälisen-matkailun osalta aikaisintaan jopa vasta kauden 2022–2023 aikana. Kaikki tämä; koronavirusepidemian aiheuttamat muut tuhot elinkeinoelämään, kaupankäyntiin ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin tarkoittavat luonnollisesti myös yritysten liiketoimintojen hiipumista, liikevaihdon laskua ja hitaanlaista elpymistä. Koronakriisin seurauksena on myös huomattu entistä painavammin, kuinka tulee kehittää reittien toimintamallia, jotta se olisi kannattavalla ja kestävällä pohjalla.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hakea Lapin liitolta EAKR -hanketta ulkoilureittien kehittämiseen ja kunnan omarahoitusosuus on korkeintaan 5 000 euroa. Hallitus valtuuttaa hallinto-osaston valmistelemaan hankehakemuksen loppuun.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena kriisitilanteesta selviytymisessä” –EAKR-hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Lapin Liitolta. Hankkeen lopulliseksi nimeksi muotoutui ”Oikealla kehittämisreitillä” ja hankkeen kesto on 1.8. – 31.12.2020. Hankkeen kustannusarvio on 49 997 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 90 % ja kunnan 10 %.

Hankkeelle tulee asettaa ja nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää hankkeen ohjausryhmään viranhaltijoista ja toimihenkilöistä liikuntasihteerin, elinkeinokoordinaattorin, kunnanjohtajan ja teknisen toimen edustajan. Lisäksi kunnanhallitus nimeää keskuudestaan ohjausryhmään edustajan ja tälle varajäsenen sekä pyytää seuraavia tahoja nimeämään oman edustajansa ja varajäsenen ohjausryhmään: Metsähallitus, Muonion Matkailu ry ja Paanat ry. Ohjausryhmää voidaan täydentää tarpeen mukaan.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään kunnanhallituksen edustajana varsinaiseksi jäseneksi Manu Frimanin ja varajäseneksi Minna Back-Tolosen. Teknisen toimen edustajana toimii tekninen johtaja.

Tiedoksi

nimetyt, Metsähallitus, Muonion Matkailu ry, Paanant ry

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat