Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Onnellisia luonnossa -ulkoilureittien kehittämishankkeen ohjausryhmän nimeäminen

MUODno-2020-25

Valmistelija

  • Pihla Jaakkola, liikuntasihteeri, pihla.jaakkola@muonio.fi
  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 16.3.2020, 61 §

Muonio on luonnostaan ja ulkoiluolosuhteistaan tunnettu paikka, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on laaja laadukas ulkoilureittiverkosto. Lumivarmat olosuhteet, keskikesän aurinko ja maailman puhtain ilma houkuttelevat alueelle ennen kaikkea luonnossa liikkuvia matkailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Kiihtyvän ilmastomuutoksen myötä muuttuvat olosuhteet (esim. lumentulon siirtyminen) vaativat pitkäjänteisiä suunnitelmia ja strategioita koko kunnan alueella, myös ulkoilureittiverkoston kestävän kehittämisen osa-alueelta kuten matkailutoimialan kehittämisenkin. 

“Muonion mainioita reittejä” ei ole pystytty ylläpitämään riittävällä tasolla mm. kiristyvän kuntatalouden, kasvavan korjausvelan ja muuttuvien mm. matkailuelinkeinotarpeiden vuoksi. Osan reittien huono pohjakunto, pusikoitunut ympäristö ja puutteet opasteissa tekevät reittien ylläpidon paitsi kalliiksi, myös osin vaaralliseksi sekä reittien hoitajille, että loppukäyttäjille. Ulkoilureittejä käytetään valtaosin omatoimisesti jokamiehenoikeudella, mutta siitä huolimatta reitin ylläpitäjällä on ensisijainen vastuu siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen - kuluttajien tietoisuus omista oikeuksistaan ja mahdollisuudesta saada korvaus on kasvanut. 

Ulkoilureitit ovat tärkeitä paitsi paikallisille, ennen kaikkea alueen elinkeinoelämälle ja siellä toimiville (matkailu)yrityksille sekä heidän asiakkailleen. Uusimpien tilastojen ja trenditutkimusten mukaan matkailu on edelleen tasaisessa kasvussa, se on entistä kansainvälisempää, omatoimisempaa ja individualistisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Matkustusmotiiveista tunnistetaan erityisesti luontoaktiviteetit ja liikunta, mitkä vaikuttavat mm. matkakohteen valintaan voimakkaasti. Muonion kunnan alueelle, kuten koko Suomeen, vastaanotetaan uusia matkailijaryhmiä Euroopan ulkopuolelta, joiden luonnossa liikkumisen taidot ja tiedot eivät ole samalla tasolla kuin esim. keskieurooppalaisten - reittien ja niiden hoidon tason vaadekin on näin ollen korkeampi. Reittihankkeella ja sen toimenpiteillä sekä tuloksilla vastataan ennen kaikkea matkailutoimialan kehittymisen tarpeeseen: jatkossa tarvitaan entistä parempikuntoisia ja asiakkaiden tarpeita vastaavia reittejä. 

Hyvin suunniteltu, kestävästi toteutettu ja asiakaslähtöisesti hoidettu reittiverkosto lisää alueen veto- ja pitovoimaisuutta sekä ympärivuotista matkailua. Ulkoilureittiverkoston kunnostaminen ja kehittäminen lisää alueen asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja aktiviteettimahdollisuuksia. Hankkeella on pitkällä aikavälillä positiivinen vaikutus toimeentulolle ja elinkeinoelämälle; matkailijat ja matkailuelinkeinon kehittyminen tukee alueen palveluiden säilymistä ja kehittymistä. 

Reittien kunnostamishankkeen valmistelua on tehty osallistavin menetelmin syksystä 2019 asti. Hankesuunnittelun pohjana on käytetty mm. Muonion kunnan tekemää laajaa reittikyselyä kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille sekä siihen liittyvästä avoimesta reittitilaisuudesta saatua tietoa. Kyselyyn saatiin 162 vastausta ja reittilaisuuteen osallistui n. 45 reittien käyttäjää. Kyselyn ja reittitilaisuuden avulla saatiin tietoa mm. reiteistä ja reittien osista, joita eniten käytetään ja joihin kaivataan esimerkiksi lisäopasteita tai muita kunnostustoimenpiteitä.

Hankkeen toimenpiteet ja kustannukset koostuvat ensisijaisesti maanmuokkaustyöstä, raivaustyöstä ja kylteistä sekä opasteista kansallispuiston ulkopuolisilla reiteillä.

Reittityöryhmä esittää kunnanhallitukselle Onnellisia luonnossa – Muonion ulkoilureittien kunnostamishankkeen hakemista ELY-keskukselta ajalle 15.6.2020 – 31.12.2022.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hakea Onnellisia luonnossa – Muonion ulkoilureittien kunnostamishankkeeseen tukea ELY-keskukselta ajalle 15.6.2020 – 31.12.2022.

Hankkeen kustannusarvio on enintään 250 000 euroa, josta ELY:n tukea haetaan 175 000 euroa (70 %) ja kunnan omarahoitusosuus 75 000 euroa
(30 %). Hankkeen omarahoitusosuus rahoitetaan teknisen toimen reittien infran kunnostamiseen varatuista määrärahoista.

Kunnanhallitus valtuuttaa reittityöryhmän, liikuntasihteerin ja elinkeinokoordinaattorin hankesuunnitelman täsmentämiseen ja muokkaamiseen kunnanjohtajan suostumuksella. Hanke käynnistetään, mikäli sille myönnetään haettu rahoitus.

Hankkeen koordinoijana toimii liikuntasihteeri ja hankkeelle asetetaan ohjausryhmä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Lapin ELY-keskus on 24.6.2020 myöntänyt hankkeeseen tukea 111 243,36 euroa ja kunnan rahoitusosuus on 47 675,72 euroa, yhteensä
158 919,80 euroa.  

Tukipäätöksen mukaan hankkeelle on asetetettava ohjausryhmä ja liikuntasihteeri esittää kokoonpanoksi:

rahoittajan edustaja, Lapin ELY-Keskus: Anna-Kaisa Teurajärvi
hallinto: kunnanjohtaja, varalla hallintojohtaja
tekninen toimi: tekninen johtaja, varalla rakennusmestari
sivistystoimi: liikuntasihteeri, varalla sivistystoimen johtaja
elinkeinotoimi: elinkeinokoordinaattori, varalla elinkeinoasiamies
kunnanhallituksen edustus: Manu Friman, varalla Anne-Mari Keimiöniemi
yritysten edustus: Petri Pietikäinen, varalla Minna Back-Tolonen
matkailun edustus: Nina Vesterinen, varalla Pekka Veisto.

Esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää ”Onnellisia luonnossa”-ulkoreittien kehittämishankkeen ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

nimetyt

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat