Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Poikkeamishakemus

MUODno-2020-4

Perustelut

Kiinteistön 498-401-3-44 Autto-Oja (85,57 ha) omistajat hakevat lupaa poiketa maankäyttö ja rakennuslain 72.1 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (suunnittelutarve ranta-alueella). Poikkeamislupaa haetaan vakituisen asuinrakennuksen (160 m²) ja autotallin (115 m²) rakentamiseksi.

Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Kangosjärven kaakon puoleisella rantavyöhykkeellä (ETRS-TM35FIN N:7525905 E:361188).

Rajanaapurit eivät vastusta rakentamista.

Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.

Vanha olemassa oleva vakituinen asuinrakennus (88 m²) puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uusi vakituinen asuinrakennus. Lisäksi pihapiiriin rakennetaan erillinen autotalli.

Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan rakennuspaikka ei sijoitu suojellulle alueelle. Rakennuspaikalla tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171.2 §).

Valmistelija Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh. 0400 193 790.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että kiinteistöllä 498-401-3-44 sallitaan poikkeaminen MRL 72.1 §:stä, asemapiirustuksen mukaisen vakituisen asuinrakennuksen (160 m²) ja autotallin (115 m²) rakentamiseksi. Alimmat lattiatasot tulee sijoittaa vähintään 1 metri ylävesirajaa korkeammalle.

Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä.

Päätöksestä hakijalta peritään 650 euroa rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Päätös annetaan 3.9.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (Päätösyhteenveto liitteenä nro 22)

Tiedoksi

hakija, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä 

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

 

Käsitellyt asiat