Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Skeittirampin myyminen

MUODno-2020-17

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
  • Pihla Jaakkola, liikuntasihteeri, pihla.jaakkola@muonio.fi

Perustelut

Liikuntatoimi ja yhtenäiskoulu ehdottavat, että koulun pihapiirissä oleva isompi betoninen skeittiramppi myydään. Se on osoittautunut liian haasteelliseksi harrastuspaikaksi eikä se täytä siten käyttötarkoitustaan. Talvisin ramppi on jäinen ja sen käyttö kiipeilytelineenä on kiellettävä turvallisuussyistä. 

Koulun pihassa on kaksi ramppia, iso ja pieni.  Ne ovat valmistuneet vuonna 2013 ja niihin saatiin Meän Maaseutu -hankkeessa EAKR-rahoitusta. Investoinnin pysyvyyttä koskeva selvitys on tehty syksyllä 2019, jolloin viisivuotisehto täyttyi. 

Sivistyslautakunta on myös keskustellut rampin myymisestä ja siitä, että paikalle voitaisiin hankkia jokin muuta skeittaamiseen soveltuvaa. Yhtenäiskoulun 6. luokan oppilaat pitivät 10.1.2020 kokouksen tutustumiskäynnillään kunnanvirastolla ja päättivät äänestyksen jälkeen esittää, että skeittiramppi puretaan ja tilalle rakennetaan uusi (10.1.2020 kokouksen pöytäkirja oheismateriaalina). 

Ramppien hankintahinta on ollut yhteensä 18 740 euroa (alv 0 %) ja niiden tasearvo vuoden 2019 tilinpäätöksessä on 2120,15 euroa. 

Ramppi on laitettu myyntiin Huutokaupat.com -palveluun ja tarjousaika päättyy 31.8.2020. Se myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on ja ostaja vastaa rampin irroituksesta ja noudosta (ei ole ankkuroitu maahan). 19.8.2020 mennessä tarjouksia on tehty ja korkein sitova tarjous on 300 euroa.

Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 44 §:n mukaan käyttöomaisuuden myymisestä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää myydä yhtenäiskoulun pihapiirissä sijaitsevan ison skeittirampin Huutokaupat.com -palvelun kautta selostuksessa mainituin ehdoin ja pohjahinta on 300 euroa.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

sivistysosasto, tekninen osasto, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat