Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Suunnittelutarveratkaisu

MUODno-2020-21

Perustelut

Kiinteistön 498-401-15-64 Allinranta n. 3 000 m²:n määräalan haltija hakee suunnittelutarveratkaisua kunnanhallitukselta 1-kerroksisen vakituisen asuinrakennuksen rakentamiselle lisärakennuksineen (196 m²).

Suunnittelutarveratkaisun tarve: Alueella ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakennuspaikka sijoittuu kuntakeskuksen lievealueelle.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen rakennuspaikka sijaitsee kuntakeskuksen tuntumassa itäpuolella. ETRS-TM35FIN N:7542455 E:361453

Rajanaapurit eivät vastusta rakentamista.

Tekninen osasto puoltaa haetun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä.

Viereiselle rakennuspaikalle ja tien vastapuolelle on rakennettu vakituiset asuinrakennukset.

Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan rakennuspaikka ei sijoitu suojellulle alueelle. Rakennuspaikalla tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.

Rakennuspaikka ei sijaitse kunnan hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella jätevesiviemärin osalta mutta vesijohtoverkosto on rakennettu Ratsutien varteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella:

”Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

  1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. (21.4.2017/230)

 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen. (21.4.2017/230) 3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2008/1129.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen.

Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkeamismenettelystä. (11.6.2004/476)”

Hankkeesta voidaan todeta, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset edellytykset suunnittelutarvealueelle rakentamiselle. Esitetty rakennuspaikka sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti edullisella alueella. Asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalla on riittävästi tilaa oman jätevesijärjestelmän rakentamiselle sekä muulle vakituisen asumisen vaatimalle tilalle.

Asian oheismateriaalina lähetetään rakennuspaikan osoittava kartta.

Valmistelija Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh. 0400 193 790.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus myöntää suunnittelutarveratkaisun 1-kerroksisen vakituisen asuinrakennuksen rakentamiselle lisärakennuksineen (196 m²) hakemuksen mukaiseen paikkaan.

Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä.

Päätöksestä hakijalta peritään 400 euroa rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Päätös annetaan 3.9.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (Päätösyhteenveto liitteenä nro 23)

Tiedoksi

hakija, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä 

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

 

Käsitellyt asiat