Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Suunnittelutarveratkaisu

MUODno-2020-26

Valmistelija

 • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kiinteistöllä 498-401-09-14 Lahti (n. 23,1 ha) sijaitsevalle määräalalle haetaan suunnittelutarveratkaisua kunnanhallitukselta 1-kerroksisen vakituisen asuinrakennuksen (180 m²) ja autotallikatoksen (157 m²) rakentamiselle. Hakija ja maanomistaja ovat tehneet esikauppakirjan em. määräalasta.

Suunnittelutarveratkaisun tarve: Alueella ei ole asemakaavaa. Oikeusvaikutteisessa Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi osayleiskaavassa alue on merkitty maa-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Yleiskaavan mukaan alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, alueelle sallitaan sen käyttötarkoituksen mukainen rakentaminen ja alueen käytössä on huomioitava ulkoilureittien sekä alueen virkistyskäytön edellytysten säilyttäminen.  Rakennuspaikka sijoittuu kuntakeskuksen ja Oloksen väliseen maastoon n. 220 metrin etäisyydelle Rovaniementiestä.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Muonion kirkonkylältä kaakkoon noin 2,5 km. ETRS-TM35FIN N:7539988 E:363326

Rajanaapurit kiinteistöjen Mäntyvaara 9:18 ja Mäntyrinne 9:36 ovat huomauttaneet hakemuksesta mm. seuraavaa:

Mäntyvaara 9:18

Otsikko suunnittelutarvehakemus, alla tekstissä mainitaan rakennuslupahakemus. Emme kuitenkaan näillä tiedoilla hyväksy rakennuslupahakemusta. Pyydämme huomioimaan seuraavaa:

 • liitteenä oleva asepiirroksesta ei selviä tieoikeus rakennuspaikalle, jos kyseessä on meidän kiinteistölle tuleva tie, ei sen käytöstä ole sovittu. Tien linjaus on mahdollisesti muutettava jos sen käyttöoikeutta laajennetaan.
 • vesi ja viemäri linja?
 • rakennusten käyttötarkoitus?
 • rakennuslupakuvat, asemapiirros?
 • latureitin ylitys?

Kun yo. asiat on meille tuotu tiedoksi, niin voimme sopia naapurin kanssa mahdollisen yhteisen tiepohjan käytöstä ja hoidosta.

Mäntyrinne 9:36

"8.1.2020 on kiinteistölle 498-401-9-14 haettu suunnittelutarveratkaisua ja samalla rakennuslupaa.

Rakennuslupaa ei voi hakea, koska kohteessa ei ole tieoikeutta. Ensin pitää muodostaa tieoikeus, jotta rakennuslupaa voisi käsitellä. Näin ollen 8.1.2020 päivätty hakemus ei täytä rakennuslupahakemuksen ehtoja.

Naapurinkuuleminen/huomautukset, rakennushankkeen epäkohdat joihin vaaditaan saada selvitys:

 • vesi- ja viemäri linjaus ja tuleva rasitealue. Mistä linjaus kulkisi?
 • Jos linjaus kulkisi 498-401-9-36 tontin läpi kuinka maisemointi suoritetaan? Kuntta korjaantuu 40 vuodessa. Pihapiiri ei saa vahingoittua. Tästä Muonion kunnalle jouduimme jo itsekkin tekemään selvityksen mm. sodanaikaisen alueen historian suojelemiseksi. Vai kulkeeko uusi vesi- ja viemärilinjaus voimalinjan sivua pitkin?
 • tieoikeus kiinteistölle 498-401-9-14 menisi naapurin kiinteistön pihapiiristä läpi ja talosta 10 metrin päästä. Naapurin vastine ratkaisee oman kantani.
 • hiihtoladun ylikulku: Silta vai jokin muu ratkaisu?
 • Rakennuslupakuvat pohja-, asema-, julkisivu-, leikkauskuva nähtäväksi jos ilmoituksenne mukaisesti haette rakennuslupaa.
 • autotallin käyttötarkoitus. Varasto vai huoltotoiminnan aloittaminen?

Tässä on paljon asioita, joista tulisi teettää isompi suunnittelu valtatieltä tontille asti. Uusi asemapiirros piirrettynä rakennukset, vesi, viemäri, sähkö ja tielinjaus mittoineen.

Tämän hetkisten tietojen pohjalta en puolla rakennushanketta."

Tekninen osasto puoltaa haetun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä.

Rakennuspaikan lähiympäristö on pääosin rakentamatonta osayleiskaavan mukaista maa-ja metsätalousvaltaista aluetta, pohjoispuolelle on merkitty loma-asunnon rakennuspaikka (RA). Rakennuspaikan pohjoisrajalle on rakennettu kaksi eri loma-asuntoa (toinen RA-alueelle ja toinen M-alueelle) ko. rakennuspaikan ja Rovaniementien väliin.

Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan rakennuspaikka ei sijoitu suojellulle alueelle. Rakennuspaikalla tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.

Rakennuspaikka ei sijaitse kunnan hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kunnan vesi- ja jätevesiverkosto sijaitsee Rovaniementien varressa ja rakennus on mahdollista liittää siihen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella:

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

 1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. (21.4.2017/230)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen. (21.4.2017/230) 3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2008/1129.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen.

Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkeamismenettelystä. (11.6.2004/476)”

Hankkeesta voidaan todeta, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset edellytykset suunnittelutarvealueelle rakentamiselle. Esitetty rakennuspaikka sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti edullisella alueella. Asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalla on riittävästi tilaa esimerkiksi oman jätevesijärjestelmän rakentamiselle sekä muulle vakituisen asumisen vaatimalle tilalle. Rakennuspaikalle on pääsy yksityistietoimituksessa perustetun tien kautta. Hiihtoladun pitämisestä ja kunnossapidosta alueella vastaa kunta. Kunnan liikuntatoimi ei näe estettä omakotitalon rakentamiselle, latu ylittää rakennuspaikalle menevän tie tasaisella alueella, jossa on hyvä näkyvyys ja kulkijoita varoitetaan tienylityksestä.

Valmistelija Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh. 0400 193 790.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus myöntää suunnittelutarveratkaisun 1-kerroksisen vakituisen asuinrakennuksen rakentamiselle (180 m²) ja autotallikatoksen (157 m²) rakentamiselle hakemuksen mukaiseen paikkaan.

Mahdollisten yhdyskuntateknisten (esim. vesi-, viemäri-, ja sähköjohto) laitteiden sijoittamisesta tulee pyrkiä sopimaan niiden kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa, joiden alueelle johtoja on tarkoitus sijoittaa. Sopimus sijoittamisesta liitekarttoineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta voi päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä.

Päätöksestä hakijalta peritään 400 euroa ja naapurien kuulemisesta 45 euroa/naapuri rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Päätös annetaan 3.9.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (Päätösyhteenveto liitteenä nro 24)

Tiedoksi

hakija, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

 

Käsitellyt asiat