Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Takauksen ehdot Vesiosuuskunta Aarialle

MUODno-2019-1

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
 • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 27.1.2020, 4 §
Kunnanhallitus 10.2.2020, 32 §
Kunnanhallitus 17.2.2020, 43 §
Kunnanvaltuusto 17.2.2020, 3 §

__

Kunnanhallitus 27.4.2020, 83 §

Valtuusto myönsi Vesiosuuskunta Aarialle 17.2.2020 § 3 lainantakauksen ja valtuutti hallituksen päättämään tarkemmin ehdoista. Valtuusto päätti, että takauksen ehdoista tulee tehdä selkeitä ja edellytetään, että

 • osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää,
 • osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksymisestä,
 • osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon kuntaan,
 • määritellään takauksen aika ja takausprovisio sekä
 • määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys.

 

Tekninen lautakunta on 25.2.2020 § 16 käsitellyt vesiosuuskunnan liittymälupa- ja hinnoittelupyyntöä vesihuoltolaitokselta. Liittymismaksulla katetaan Muonio-Särkijärvi välisen viemäriverkoston/yhdysvesiputken rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

 • vesiosuuskunnan liittymismaksuun 60 %:n alennusta kunnan vesihuoltotaksassa määrättyyn sillä perusteella, että vesiosuuskunta rakentaa omakustanteisesti vesi- ja viemäriverkoston alueellaan,
 • Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen taksaan 1.3 Liittymismaksu –kohdan määräytymisperustetta tarkennettavaksi lisäämällä taksaan kohtaan ”k= kiinteistönmukainen kerroin” uudet kiinteistötyypit
  • matkailua palveleva rakennus 7 ja 
  • lomarakennus 10.
 • muilta osin noudatetaan kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa ja Särkijärven perusmaksuhintoja.

 

Kuntaliitto on laatinut kattavan aineiston vesiosuuskunnista osana Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat –projektia. Aineisto on saatavilla https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/vesihuolto/vesiosuuskunnat. Taloudellisten toimintaedellytyksien arvioinnissa (taloudellinen kestävyys) tarkastellaan taloussuunnitelmaa, verkostoalueen liittyjämäärää sekä suunniteltua taksaa, liittyjämäärän todenmukaisuutta, arvioituja kuluja ja tuottoja sekä maksujen kustannusten kattavuutta.

Kunnanjohtaja on 3.3.2020 pyytänyt vesiosuuskunnalta lisäselvityksiä hallituksen lainantakausvalmistelua ja kestävän talouden arvioimista varten:

 1. selvityksen siitä, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti,
 2. selvityksen siitä, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi,
 3. päivitetyt ja tarkistetut talouslaskelmat, joissa on mukana kaikki tulo- ja menoerät (vrt. osuuskunnan liittymä- ja hinnoittelupyyntö vesihuoltolaitoksesta, tekninen lautakunta 25.2.2020 § 16) ja 
 4. muut mahdolliset päivitykset, esim. liittymissopimuksiin.

 

Vesiosuuskunta Aaria ei ole ollut tyytyväinen teknisen lautakunnan 25.2.2020 § 16 päätökseen liittymälupa- ja hinnoittelupyynnöstä ja on 17.4.2020 toimittanut esityksen vesihuoltopalveluiden ostamisesta kunnalta. Em. esityksen mukana on päivitetyt kassavirtalaskelmat, jotka pohjautuvat niin ikään vesiosuuskunnan omaan esitykseen.

Vesiosuuskunta Aaria esittää Muonion kunnalle seuraavia liittymisehtoja ja maksuja liittymisestä kunnan vesihuoltoverkostoon:

 • liittymismaksua kunnan verkkoon ei peritä toiminnan yleishyödyllisyyden ja matkailun infrastruktuurin kehittymisen vuoksi,
 • perusmaksut (2 kpl) ovat samat kuin Särkijärvellä (1.5.2020 alkaen vesi 80,99 ja viemäri 80,99 euroa vuodessa, alv. 0%),
 • käyttömaksut ovat 40 % Särkijärven kuluttajahinnoista (1.5.2020 alkaen vesi 0,68 ja jätevesi 0,96 euroa/m3, alv. 0 %) ja 
 • liitoskohdan ylläpito kunnan verkkoon on kunnan vastuulla.

 

Vesiosuuskunta esittää, että käyttömaksujen tukkuhinnoittelu mahdollistaa verkoston rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen siten, etteivät osuuskunnan jäsenet ja asiakkaat joudu maksamaan kohtuuttomia vesi- ja viemärimaksuja, mikä osaltaan auttaa matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittymistä alueella.

Kunnanhallituksen tulee määritellä takausehdot valtuuston edellyttämällä tavalla ja tässä vaiheessa seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 1. Osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää:
 • Vesiosuuskunta Aarian päivitetyt talouslukemat (17.4.) perustuvat sen omaan ehdotukseen liittymismaksuista ja ehdoista, ei teknisen lautakunnan esitykseen kunnanhallitukselle. Jotta kunnanhallitus voi arvioida osuuskunnan taloudellisen toiminnan kestävyyttä, teknisen lautakunnan on vielä käsiteltävä asia.
 1. Osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksymisestä:
 • Hakemusta vesihuollon toiminta-alueeksi ei ole 22.4.2020 mennessä saapunut kunnan kirjaamoon.

 

Lisäksi ehtoihin tultaneen kirjaamaan seuraavat

 1. Osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon kuntaan.
 2. Määritellään takauksen aika ja takausprovisio:
 • Kunnan takaus myönnetään 10 vuoden laina-ajalle ja takausprovisio on 0,5 %.
 1. Määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys
 • Vastavakuudeksi määritellään yrityskiinnitys Vesiosuuskunta Aarian elinkeinotoimintaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta (yrityskiinnityslaki 3 §, kiinnityskelpoinen omaisuus).

 

Lainatakauksen ehtojen valmistelua jatketaan, kun saadaan teknisen lautakunnan kannanotto ja mahdollinen uusi/täydennetty esitys vesiosuuskunnan 17.4.2020 lähettämään esitykseen liittymisehdoista ja taksoista.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi.                

Päätös           

Anne-Mari Keimiöniemi ilmoitti olevansa esteellinen (edustusjäävi, hallintolaki § 28.1) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Petteri Hirsikangas toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Hallitus keskusteli lainatakauksen valmistelun tilanteesta ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Vesiosuuskunta Aaria on toimittanut 14.8.2020 päivitetyn talouslaskelman ja täydentänyt 19.8.2020 sitä kunnalle maksettavien liittymismaksujen sekä lainatarjouksen osalta. Vesiosuuskunta on hakenut investoinnille 20 vuoden laina-aikaa.

Kunnanhallituksen tulee määritellä takausehdot valtuuston edellyttämällä tavalla ja seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 1. Osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää.
 2. Osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksymisestä.
 3. Osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon kuntaan.
 4. Määritellään takauksen aika ja takausprovisio.
 5. Määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että sen edellytykset Vesiosuuskunta Aarian lainantakauksesta täyttyvät:

 • Vesiosuuskunta Aaria on osoittanut 14.8. toimitetuilla laskelmilla ja 19.8. päivitetyillä lisäselvityksillä (huomioitu kunnalle maksettavat liittymämaksut) sen taloudellisen toimintansa olevan kestävämmällä pohjalla. Talouslaskelma ja budjettiennuste pohjautuvat realistiseen arvioon taloudellisesta toiminnasta.
 • Vesiosuuskunta Aaria on toimittanut hakemuksen vesihuollon toimintaalueen hyväksymisestä kunnan kirjaamoon 5.6.2020.

 

Kunnanhallitus määrittää Vesiosuuskunta Aarian lainan takauksen ehdot seuraavasti:

 • Lainatakaus on 400 000 eurolle laina-ajan ollessa 20 vuotta.
 • Takausprovisio on 0,5 %.
 • Vastavakuudeksi määritellään yrityskiinnitys Vesiosuuskunta Aarian elinkeinotoimintaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta (yrityskiinnityslaki 3 §, kiinnityskelpoinen omaisuus).
 • Vesiosuuskunta Aaria toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon kuntaan.

Päätös

Petteri Hirsikangas liittyi etäyhteydellä kokouksen tämän asian käsittelyn aikana.

Vesisouuskunta on esittänyt, että kunta nimeää edustajan sen hallitukseen.

Kunnanhallitus keskusteli takauksen ehdoista. 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimeää teknisen johtajan kunnan edustajaksi asiantuntijajäsenenä Vesiosuuskunta Aarian hallituksessa.

Tiedoksi

Vesiosuuskunta Aaria, kirjanpito, tekninen johtaja, vesilaitos

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat