Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2020

MUODno-2020-33

Valmistelija

 • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi
 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–30.6.2020. Toteuman tulisi olla tältä ajalta noin 55 % tasainen toteutuminen ja lomarahojen maksukuukausi huomioiden.

Puolen toteutuman jälkeen käyttötalouden toimintakate on toteutunut hieman paremmin talousarvioon verrattuna, mutta heikompana kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Korona on lisännyt menoja erityisesti sosiaalitoimessa vanhustyö/ kotipalvelussa ja ruokapalveluissa. Myös ruokapalveluiden tulokertymä on jäänyt koronasta johtuen odotettua pienemmäksi. Vastaavasti perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa palveluiden ostot ovat koronasta johtuvasta toiminnan muutoksesta pienemmät kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Laskelmissa on tarkasteltu käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla tasoilla sekä tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutumista.

Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate nettona on toteutunut seuraavasti:

 • tarkastuslautakunta            47,5 %
 • kunnanhallitus                     53,4 %
 • maaseutulautakunta           362,0 % (menot tot. 54,2 % tulot laskuttamatta)
 • elinkeinolautakunta             43,2 %  
 • sosiaalilautakunta               51,7 %
 • sivistyslautakunta               46,9 %
 • tekninen lautakunta            50,9 %.

 

Investoinnit ovat toteutuneet brutto 52 972 ja netto 44 722 euroa, joka on noin 1,6 % hyväksytystä investointibudjetista. Talousarvion investointibudjetti on 2 778 000 euroa.

Käyttötalouden toimintakate on toteutunut 50,7 %. Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 49,7 % ja toimintatuotot 44,7 %.

Toimintakate on 135 000 euroa (1,5 %) suurempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Edellisen vuoden vastaavan ajan kasvu oli 310 000 euroa (3,1 %).

Käyttötalouden sitovan tason eli tehtävätason merkittävimmät ylitykset ovat:

Vanhustyössä ja kotipalvelussa, joiden toteumat ovat

 • Marjapaikka 67,1 %
 • Ojusniitty 64,6 %
 • kotipalvelu 57,4 %
 • uusi hoivaosasto Marjapaikassa, menot 90 000 euroa (30.6.2020).

 

Lääke- ja hoitotarvikekulut ovat koronan vuoksi 50 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Koronan vuoksi perustettiin väliaikainen hoivaosasto Marjapaikkaan ja tähän ei ole varauduttu talousarviossa. Kustannukset ovat 30.6. mennessä 90 000 euroa. Kotikunnan muutosta aiheutuvat tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kustannukset laskutetaan vuoden lopussa. Näiden menojen huomioimisen jälkeen toimintakatteen toteutuma 30.6. on 58,7 %.

Ruokapalvelut - 76,4 %

 • toteutuma menot 48,9 % ja tulot 40,3 %, koronalla ollut suuri vaikutus
 • tulot laskivat äkillisesti, mutta menoihin ei yhtä suurta vaikutusta; raaka-aineiden ja tarvikkeiden hinnat nousivat merkittävästi ja kriisiruokaa on ollut pakko varata
 • keittiön henkilöstö piti keväällä kaikki kertyneet lomat ja siirtyi kesäksi vanhuspalveuyksiköihin töihin
 • koulut olivat pääosin kiinni kaksi kuukautta, kuitenkin joka päivä oli koululaisia ja henkilökuntaa koululla syömässä.
 • ruokailussa ja koulun tiloissa noudatettiin korkeaa hygieniaa.
 • koulujen avautuessa keväällä ruoka jaettiin luokkiin (raaka-aineiden kulutus ja tarvikeostot kasvoivat)
 • koululaisten kotiateriat työllistivät runsaasti ja vaikuttivat merkittävästi raaka-aineiden kulutukseen ja pakkauskuluihin. Annoskoon oli oltava reilu, koska ei voitu tietää oliko ruokailija 1. luokan vai 9. luokan oppilas
 • päiväkotien lapsimäärä pieneni merkittävästi
 • Lappian ja lukion tulot jäivät kokonaan pois
 • Hyvinvointikeskuksen vuodeosaton asiakasmäärä pieneni runsaasti, mutta kuitenkin koko ajan piti varautua nopeaan potilasmäärän nousuun
 • Naalo oli kiinni koko kevään ja kesän
 • kaikki kokouskahvitulot loppuivat
 • keväällä oli suuria ongelmia raaka-aineiden saatavuudessa. Sopimustuotteita ei saanut ja piti tilata sitä mitä tukusta sai, koska lähes koko ravintolasektori oli kiinni
 • pesu- ja siivousainekulut kasvoivat tehostetun hygienian vuoksi.

 

Vesilaitos 2,7 %

 • toteutuma menot 31,4 % ja tulot 25,9 %
 • laskutettu vuoden kolmesta laskutuskerrasta yksi arviolaskutus
 • kunnan omien kiinteistöjen tulot puuttuvat, tuloutetaan vuoden lopussa.

 

Verotulot ovat toteutuneet 48,2 % talousarvioon verrattuna.  Kunnallisverotulon toteuma on 52,5 % ja yhteisöverotulon 64,8 %. Edelliseen vuoteen verrattuna verotuloja on tullut noin 43 000 euroa enemmän. Kiinteistövero-tuloja ei ole vielä tilitetty, mikä pienentää kokonaisverotulokertymää. Koronaepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat tähän asti olleet pelättyä pienemmät, niin myös Muonion osalta. Kehitys tästä eteenpäin riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten epidemia kehittyy ja miten yritykset kestävät mahdollisia uusia rajoitustoimenpiteitä.

Valtionosuudet ovat toteutuneet 50,7% ja 297 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Koronasta aiheutuvista lisäkustannuksista johtuen valtio tarkasti valtionosuuksia ja niissä maksettiin veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta, valtionosuuden ja yhteisöveron lisäystä. Lisäksi kunnille suoritetaan verotulojen maksujen lykkäyksestä johtuvaa tuloa, joka peritään ensi vuonna 2021 takaisin korkoineen.

Muonio saa em. aikaistettuja/lisättyjä tukia tänä vuonna yhteensä n.  700 000 euroa. Talousarviovuonna maksettavat lisätuet helpottavat luonnollisesti kuluvaa vuotta, mutta on muistettava, että tulopohjan muutos vuoteen 2021 tulee olemaan saadun lisätuen (700 000 euroa) ja takaisin perittävän tuen (233 000) johdosta suuri, n. 940 000 euroa.

Vuosikate on edelliseen vuoteen verrattuna 207 000 euroa parempi. Poistoja ei ole vielä kirjattu, mutta kuuden kuukauden poistot huomioiden tilikauden tulos on n. 200 000 euroa alijäämäinen.

Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole nostettu ja kassanhallintaa on tasapainotettu käyttämällä Kuntarahoituksen kuntatodistusta. 30.6.2020 kunnalla oli 3,0 milj. euroa lyhytaikaista luottoa (limiitti 5 milj. euroa). Kuntatodistusta on saman verran kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti 535 000 euroa.

Tilinpäätöshetkeen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet n. 436 000 euroa ja ostovelkatili on pienentynyt n. 646 000 euroa. Rahavarat ovat kesäkuun lopussa n. 570 000 euroa, 255 000 euroa vähemmän kuin vuoden vaihteessa.

Loppuvuoden menojen pysyminen niille asetetuissa raameissa ja tulojen kehittyminen normaalisti riippuu ennen kaikkea siitä, miten korona epidemian käy syksyllä ihmisten palatessa pääosin normaaliin arkeen kesälomien jälkeen ja suljetun Suomen alkaessa avautua.

Esityslistan ohessa toimitetaan kopiot laskelmista.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1.1.2020-30.6.2020.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

osastot

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat