Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen

MUODno-2020-20

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 27.4.2020, 84 §

Terveydenhuoltolain 18 § 1. ja 2. mom. mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.

Työterveyshuoltolain 4 § mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuoltolain 14 § mukaan työnantaja voi 12 §:ssä tarkoitettujen palvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää, siten kuin laissa säädetään.

Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa. Lapin sairaanhoitopiiri on vastannut kunnan terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä 10/2017 lähtien. Työnantajat ja yrittäjät viime kädessä kuitenkin itse valitsevat palveluntuottajansa.

Hankintalain 25 §:n mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on 400 000 euroa lain liitteen 1–4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa. Työterveyshuollon yhteisen hankintanimikkeistön mukaan (CPV) se kuuluu terveydenhuollon palveluihin (85147000-1).  Kunnan työterveyshuollon palvelujen kustannukset eivät nouse hankintajakson aikana yli 400 000 euron kynnysarvon, joten kunnan oma hankintamenettely on riittävä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan yt-ryhmälle ja asia esitellään ryhmän seuraavassa kokouksessa henkilöstön edustajille.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus pyytää tarjouksia henkilöstön kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta.

Tarjousta pyydetään ajalle 1.1.2021–31.12.2023 siten, että tehtävään sopimukseen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2024–31.12.2024 ja 1.1.2025–31.12.2025. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan internet-sivuilla.

Tarjouspyynnön ehtona on mm. palvelun saatavuus kunnan keskustan alueella.

Päätös

Anne-Mari Keimiöniemi palasi kokoukseen ja Petteri Hirsikangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Määräaikaan 31.7.2020 klo 23 mennessä saapui yksi tarjous kunnan henkilöstön kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta ja lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä kunnan yrittäjille ja maanviljelijöille. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Lääkäriasema Terva Oy:n tarjouksen.

Sopimus alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2023. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025. Kunnanhallitus päättää optiovuosien käyttämisestä erikseen. 

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lääkäriasema Terva, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Hankintaoikaisuohje

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.                           

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

 

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Muonion kunnanhallitus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio
kirjaamo@muonio.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

Käsitellyt asiat