Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen

MUODno-2021-351

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina oltava valtuutettuja.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1. kunnanhallituksen jäsen
 2. pormestari ja apulaispormestari
 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
 4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa eikä
 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Em. johtuen sovellettavaksi tulee vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva kuntalain 72 § sekä vaalikelpoisuutta hallitukseen koskeva 73 §.

Lautakuntaa valittaessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 9 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee

 • toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
 • valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)