Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Henkilöstöraportti 2021

MUODno-2022-212

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Henkilöstöraportin tarkoituksena on tuottaa tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, palkkakustannuksista ja tilasta kunnan luottamushenkilöille, johdolle ja henkilöstölle.

Kunnassa työskenteli vuoden 2021 lopussa oli 204 henkilöä, joista vakituisia oli 152 ja määräaikaisia 52. Vastaava luku edellisenä vuonna oli myös 204 henkilöä, joista vakituisia 145 ja määräaikaisia 59.

Vuonna 2021 toteutunut henkilövuosien summa on yhteensä n. 189 ja edellisenä vuonna n. 186 henkilötyövuotta.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta (naiset 47,5 ja miehet 46 vuotta).

Kunnan henkilöstön (vakituiset ja määräaikaiset) sairauspoissaolot vuonna 2021 olivat 3 598 kpv eli 17,6 kpv/henkilö. Poissaoloihin on laskettu työnantajan myöntämät lyhyet poissaolot, lääkärintodistuksella osoitetut pidemmät sairauspoissaolot ja tapaturmista johtuneet poissaolot. Henkilömääränä laskennassa on käytetty vuoden lopussa palveluksessa ollutta 204 henkilöä.

Työtapaturmien perusteella poissaoloja kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä 399 päivää. Mikäli työtapaturmat jätetään pois laskuista, olivat muut poissaolot yhteensä 3 199 eli 15,7 kpv/hlö. Lisäksi poissaoloja poliklinikkakäyntien perusteella oli 62 pv, mutta näitä ei ole sisällytetty sairauspoissaolopäivien yhteissummaan. 

Sairauspoissaolojen pituuksien osalta nähdään, että vuoden 2021 aikana oli koronapoissaoloilla suuri merkitys. Covid-19 ilmeni epidemiana kunnassa ensimmäisen kerran vuoden 2021 aikana. Vuoden aikana oli voimassa erilaisia terveydenhuollon ohjeistuksia, mm. että jäätiin suoraan 5 päivän ajaksi karanteeniin tai eristykseen positiivisen testituloksen jälkeen ja ohjeistus muuttui vuoden aikana useampaan kertaan. Kunnan sisäisessä ohjeistuksessa siirryttiin myös siihen, että sairaustapauksessa henkilöstö voi omalla ilmoituksella olla enintään 5 päivää poissa työstä, kun aiemmin esimies voi hyväksyä poissaolon työntekijän omalla ilmoituksella enintään 3 päiväksi.  

Poissaolojen yhteismäärä kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Ainoastaan 61–90 päivän poissaolot laskivat, mutta käytännössä ne siirtyivät seuraaviin luokkaan 91–180 päivän poissaoloihin. Pitkittyneiden poissaolojen suhteen on käyty yhdessä työterveyshuollon kanssa työkykyneuvotteluja, kolmikantapalavereja ja tuettu työhön palaamista osa-aikaisuuksilla tai työtehtävien muutoksilla.

Vuonna 2021 palkkoihin ja palkkioihin käytetyt henkilöstömenot olivat noin 382 600 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Merkittävin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on varsinaisen henkilöstön palkoissa, mm. uuteen palveluasumisyksikkö Metsäniittyyn vakinaistettiin kuusi henkilöä (n. 355 000 euroa), työllistettyjen palkkakustannukset kasvoivat n. 9 000 euroa, kokouspalkkiot kasvoivat n. 8 000 euroa ja omaishoidontuki ja perhehoidon palkkiot vähenivät n. 50 000 euroa.

Yhteistoimintaelin on käsitellyt vuoden 2021 henkilöstöraporttia 17.5.2022  § 4. 

Täydennetty henkilöstöraportti 2021 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen ja edellyttää, että henkilöstöjohtamista on kehitettävä.