Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kuntastrategia 2025

MUODno-2022-206

Valmistelija

 • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti (kuntalaki 38 §).

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
 • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 • omistajapolitiikka;
 • henkilöstöpolitiikka;
 • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kuntalain 1 § mukaan "Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla." Kuntaliitto suosittelee, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja viitekehys otettaisiin kunnissa strategian, ohjelmien, suunnitelmien ja budjetoinnin pohjaksi.

Kuntastrategian päivitys valtuustokaudelle 2021 - 2025

Muonion kuntastrategian päivitysprosessin lähtökohtana oli säilyttää koko strategiakaudelle 2017 - 2025 asetettu visio, kärkiteemat ja toimintaa ohjaavat periaatteet, arvot. 

 • Visio 2025: Luonnostaan vastuullinen, aidosti avoin ja onnellinen Muonio
 • Kärkiteemat: Elivoima vahvistuu kestävästi - Kuntatyö siirtyy oikeaan aikaan - Elämme onnellista arkea
 • Arvot: yrittäjäystävällinen, yhteistyökykyinen, kansainvälinen suvaitsevainen

Muonion kuntastrategiaa on päivitetty valtuustokauden 2021 - 2025 painopisteiden, toimenpiteiden ja mittareiden osalta yhdessä asukkaiden, luottamushenkilöiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa toukokuun 2021 - toukokuun 2022 välisenä aikana. Kuntastrategian muotoilun prosessimallina on käytetty palvelumuotoilun ns. tuplatimanttimallia. Prosessin aikana tehtiin mm. kuntalaiskysely, järjestettiin avoin työpaja, pidettiin kaksi valtuuston iltakoulua, henkilöstöinfoja ja luonnosten kommentointikierroksia. Prosessin aikana on vierailtu myös mm. nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston, 65+ toimintatuokioiden sekä oppilaitosten oppilaskuntien kokouksissa keskustelemassa kunnan kehittämistarpeista. Lisäksi strategialuonnoksia on esitelty prosessin aikana lautakuntien ja kunnanhallituksen kokousten yhteydessä. Kuntastrategiaprosessi eteni käsi kädessä laajan hyvinvointikertomuksen laatimisen kanssa.

Prosessin loppuvaiheessa strategialuonnos asetettiin kommenteille sidosryhmille, asukkaille, yrittäjille, henkilöstölle ja luottamushenkilöille vaikutusten arvioimiseksi. Kommentteja saatiin yhteensä yksitoista kappaletta. Saatujen arvioiden mukaan kuntastrategialla on myönteisiä vaikutuksia niin kuntalaisten, ympäristön, talouden kuin organisaationkin kannalta. Neutraaleja vaikutuksia arviointien perusteella nousi esiin yksittäisten vastausten yksittäisissä osa-alueissa ja negatiivisia vaikutuksia ei nähty olevan. Strategialle tehdään ennakkovaikutusten arviointi elinvoimajaoston toimesta 25.5.2022 kokouksessa. 

Kuntastrategian päivittämisen tausta-aineistoina on hyödynnetty mm. hyvinvointikertomusta, Lappi-sopimusta, Muonion matkailuohjelmaa, Leader Tunturi-Lappi ry:n strategiatyöpajojen tuloksia, poliittisia selontekoja ja ohjelmia, Kuntaliiton ”Kestävä kunnat 2030 –ekkanointijulkaisua”, Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 rakennerahastot ohjelman suunnitelmia, Sitran megatrendi -julkaisuja sekä Agenda 2030 –kestävän kehityksen toimintaohjelmaa.

Valtuustokauden 2021 - 2025 painopisteet

Elinvoima vahvistuu kestävästi

 • Yrittäjäystävällinen kunta – ympärivuotinen ja kansainvälinen elinkeinoelämä
 • Luonnostaan vastuullinen kunta
 • Kestävä maankäyttö ja rakentaminen

Kuntatyö siirtyy uuteen aikaan

 • Yhteistyöllä sujuvat ja saavutettavat palvelut
 • Vaikuttavuutta ja vakuuttavuutta tiedolla johtamisella – aidosti avoin kunta
 • Virkistynyt, osaava, vetovoimainen ja suvaitsevainen organisaatio

Elämme onnellista arkea

 • Yhdenvertainen oikeus elinikäiseen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen
 • Viihtyisä, turvallinen ja terveellinen elinympäristö
 • Hyvinvoiva, tyytyväinen ja turvalliseksi olonsa tunteva muoniolainen – mahdollisuus tasapainoiseen ja onnelliseen elämään

Strategian läpileikkaavat painopisteet:

 • toimivat tietoliikenneyhteydet
 • markkinointi ja viestintä
 • edunvalvonta ja yhteistyö

 

 

 

Jokaiselle painopisteelle on määritelty kolme keskeisintä toimenpidettä. Kuntastrategiaa toteutetaan ennen kaikkea ohjelmien, suunnitelmien ja hankkeiden kautta. Strategialle laaditaan aikataulutettu toimeenpanosuunnitelma, jossa määritellään myös vastuutahot toimenpiteille. Strategia-asiakirjaan on määritelty kunkin painopisteen kannalta kunnalle strategisesti merkittävät kumppanit.

Mittarit ja seuranta

Muonion kuntastrategia toteuttaa erityisesti Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisista tavoitteista tavoitetta 3 (Terveyttä ja hyvinvointia), 4 (Hyvä koulutus), 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 9 (Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastukruutia) sekä 11 (Kestävät kaupungit ja yhteisöt). Lisäksi strategia toteuttaa tavoitteita 10 (Eriarvoisuuden vähentäminen), 12 (Vastuullista kuluttamista) ja 17 (Yhteistyö ja kumppanuus). Tavoitemittaristoa viedään talousarvioasiakirjaan ja seuranta tapahtuu osana talousarvioprosessia.

Elinvoimajaosto käsittelee strategiapäivitystä kokouksessaan 25.5.2022.

Kuntastrategian tiivistelmä on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kuntastrategian päivityksen valtuustokaudelle 2021-2025.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.