Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 LISÄPYKÄLÄ: KEVA Työelämän kehittämisrahan hakeminen (lisäpykälä)

MUODno-2022-242

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Keva jakaa vuonna 2022 kehittämisrahaa kuntien, kunta- ja sote-yhtymien, kuntien osakeyhtiöiden, kuntakonsernien sekä kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeille. Työelämän kehittämisrahan avulla työnantajat voivat saada tukea työelämän kehittämistoimintaan, jolla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia, ennaltaehkäistään työkyvyttömyysriskiä sekä edistetään tuloksellisuutta ja uudistumista työpaikoilla. Hankekohtaisesti myönnettävän rahan minimi on 10.000 euroa ja Kevan myöntämä kehittämisraha voi olla korkeintaan 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakuaika päättyy 3.6.2022 klo 16.00 ja päätökset rahoituksen saaneista organisaatioista lähetetään viikolla 34 kaikille rahaa hakeneille organisaatioille.

Kunnassa on ollut aiemmin käynnissä Työsuojelurahaston rahoittama HYPPY-hanke, jonka aikana kehitettiin työhyvinvointia ja -kykyjohtamista yhdessä valmennustalo Virran kanssa. HYPPY-hankkeen toimenpiteistä suurin osa oli suunnattu esimiehille esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi sekä työkalujen luomiseksi. Hanke toimi strategisen työkykyjohtamistyön käynnistäjänä ja kehittämistyötä on syytä jatkaa systemaattisesti edelleen.

Kuntastrategian yksi painopisteen "Kuntatyö siirtyy uuteen aikaan" kuluvan valtuustokauden tavoitteista on "Virkistynyt, osaava, vetovoimainen ja suvaitsevainen organisaatio". Yksi keino edistää strategista tavoitetta ja jalkauttaa kuntastrategiaa käytäntöön on työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden kehittäminen, johon voidaan hakea vipuvoimaa Keva:n kehittämisrahasta. Hankeaihiota on valmisteltu johtoryhmän kanssa 23.5.2022. Keva:n kehittämisrahaa haettaisiin kunnan hankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön työkykyä ja -hyvinvointia ns. uudessa kuntaorganisaatiossa sote-uudistuksen jälkeen. Kunnan organisaatio on kohdannut paljon muutoksia viimeisten vuosien aikana mm. korona-pandemian, organisaatiouudistuksen, sote-uudistuksen ja tulevan te-palveluiden uudistuksen myötä. Työmäärän kasvu, osittain uudet tehtävänkuvat ja jatkuvat muutokset ovat tuoneet mukanaan mm. vaikeaa ennustettavuutta, epävarmuutta ja kuormitusta, jotka näkyvät myös vuoden 2021 henkilöstöraportissa esimerkiksi pitkinä sairauspoissaoloina. Henkilöstön työkyky ja -hyvinvointi vaikuttavat pitkällä aikavälilä myös koko yhteisöön, kuntalaisiin ja palveluihin sekä kunnan vetovoimaan työnantajana. Johtoryhmässä oltiin yhtä mieltä siitä, että muutosten keskellä ja ns. uuden kunnan palvelualueiden välisen yhteistyön, toimialarajattomuuden, työyhteisön ja -kulttuurin sekä jokaisen työntekijän merkitys kasvaa.

Nyt suunnittelun alla olevassa hankkeessa on tarkoituksena kehitettää kunnan toimintakulttuuria ja -tapoja sekä yhteistyötä mm. valmennuksen keinoin sekä luomalla monistettavia toimintamalleja/käytäntöjä kestävien tulosten saavuttamiseksi. Hankkeessa pureudutaan mm. siihen, miten työntekijä voi itse kehittää omaa toimintaansa ja miten henkilöstö yhdessä voi kehittää kulttuuria siten, että se tukisi työkykyä mahdollisimman hyvin. Hankkeen aikana on tarkoitus myös kartoittaa henkilöstön näkemyksiä siitä, minkälaisin keinoin työkykyä voitaisiin edistää ja mitä käytäntöjä ottaa käyttöön. Hankkeen toimenpiteet toteuttaisiin pääosin ostopalveluina ja toimenpiteitä on tarkoitus suunnata koko kunnan henkilöstölle. Hankkeen kesto olisi vuosi n. 1.9.2022 - 30.9.2023 ja hankkeen kokonaiskustannusarvio 20 000 euroa, josta omarahoitusosuus olisi yhteensä 10 000 euroa vuosien 2022 ja 2023 aikana. Työhyvinvoinnin edistämiseen on varattu hallintopalveluiden budjetissa määräraha vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnahallitus päättää hakea Keva:n työelämän kehittämisrahaa 10 000 euroa kunnan henkilöstön työkykyä- ja työhyvinvointia kehittävään hankkeeseen, joka toteutetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Kunnanhallitus valtuuttaa vt. kehittämispäällikön, hyvinvointikoordinaattorin ja kunnanjohtajan hankehakemuksen sisällön laatimiseen sekä hakemuksen jättämiseen. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan hallintopalveluiden työhyvinvoinnin edistämiseen varatuista määrärahoista.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

vt. kehittämispäällikkö