Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 LISÄPYKÄLÄ: Muonion kuntakeskustan osayleiskaava (lisäpykälä)

MUODno-2020-185

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi 24.11.2014 § 47 osayleiskaavan laatimisen kuntakeskuksen alueelle ja hallitus 23.4.2018 § 117 kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n. Hallitus päätti 28.5.2018 § 151 osayleiskaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.6.2018 alkaen. Kuntalaisille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 19.6.2018.

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia kuntakeskustan asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä ohjaava yleiskaava selvityksineen. Suunnitelma laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena aluevarausyleiskaavana, jossa määritellään tuleva alueidenkäyttö.

Osayleiskaavassa suunnitellaan alueiden käyttötarkoitukset pääpiirteissään, alueiden mitoitus, liikenneverkko, suojelutarpeet ja kehittymistä kuvaavat ohjeelliset merkinnät.

Suunniteltu osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan Muonion kunnan alueella rajautuen lännessä Muonionjokeen, Harrinivan eteläpuolelta Oustajärven ja Isolompolon kautta pohjoiseen Keinovuomanmaahan. Alueen pinta-ala on noin 15 k-m2 ja alueella on vireillä asemakaavoituksia, mutta ei yleis- tai ranta-asemakaavoja.

Lähtökohtana kaavanlaadinnassa on FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatimat selvitykset (muut vaiheet täydentyvät myöhemmin):

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2018
  • luontoselvitys 22.1.2019
  • maisema- ja taajamaselvitys 5.2.2019
  • rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja inventointi 28.11.2018
  • maaperäselvitys 2.1.2018
  • liikenneselvitys 14.2.2019
  • hulevesiselvitys 27.1.2019
  • Master Plan 30.6.2020.

Osayleiskaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 §:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla valmistelu­aineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaamisesta ilmoi­tetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.

Osayleiskaavaluonnos 11.12.2020 ja -selostus 1.12.2020 toimitetaan oheismateriaalina.

Kaavanlaatija järjestää luonnosvaiheessa yleisötilaisuuden, johon voi osallistua etäyhteydellä. Tilaisuuden järjestämisessä huomioidaan koronavirustilanne. 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuntakeskuksen osayleiskaavan valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti osayleiskaavan luonnosvaiheen uudelleen nähtäville laittamisesta kaavan luonnoksen nähtäväillä olon jälkeen.

Kaavoittaja on laatinut saapuneista lausunnoista ja muistutuksista vastineluonnokset, sekä päivittänyt kaavakarttaa tarvittavilta osin. Tiivistelmä tehdyistä muutoksista,vastineluonnokset ja päivitetty kaavakartta kokouksen oheismateriaalina. Kaavoittaja esittelee vastineet ja kaavakartan jaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimajaosto päättää esittää kunnanhallitukselle luonnosvaiheen uudelleen nähtäville laittamista.

Päätös

Elinvoimajaosto päätti esittää kunnanhallitukselle luonnosvaiheen uudelleen nähtäville laittamista. Lisäksi elinvoimajaosto sopi, että avoin yleisötilaisuus järjestetään 1.6.2022.

Esteellisyys

Katri Rantakokko ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Kaavoittaja esitteli vastineet ja kaavakartan jaoston kokouksessa. Elinvoimajaosto keskusteli esittelyn pohjalta ja evästi kaavoittajaa osayleiskaavan laadinnassa mm. yhteystarpeiden osalta. 

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Muonion kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluaineisto ns. kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 19.2.2021–31.5.2021. Kaavaluonnos on esitelty 3.5.2021 järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Valmisteluaineistosta saapui paljon palautetta ja sen vuoksi valtuusto esitti, että osayleiskaavan valmisteluaineisto asetetaan uudelleen nähtäville muutosten jälkeen. Kaavan laatijan organisaatiossa on tapahtunut henkilöstömuutoksia, mikä on vaikuttanut kaavaprosessin aikatauluun.

Elinvoimajohtaja on käynyt yhdessä kaavan laatijan kanssa kaavaneuvottelun ELY-keskuksen kanssa 5.5.2022, erillispalaverin ELY-keskuksen liikennepuolen kanssa 23.5.2022 ja erillispalaverit Torniolaakson museon kanssa 23.5.2022 ja 24.5.2022.

Kaavan laatija on laatinut saapuneista lausunnoista ja muistutuksista vastineluonnokset, sekä päivittänyt kaavakarttaa tarvittavilta osin. Tiivistelmä tehdyistä muutoksista,vastineluonnokset ja päivitetty kaavakartta kokouksen oheismateriaalina.

Mielipiteiden, lausuntojen ja käytyjen neuvotteluiden perusteella kaavaluonnosta on päivitetty mm. seuraavasti; virkistysreitti poistettu Muonionjoen varrelta, Ollinmäen, Juhontörmän ja Putaanrannan MA-alueet muutettu AO-1 -alueiksi, TY-aluetta laajennut VT21:n varrella, V-1 -alueet muutettu MA-alueiksi Niemenpäässä, Jerisjoen varrella, Roimaanniemessä ja kirkon ympärillä, AO-alueet muutettu AO-1 -alueiksi kirkon ympärillä, V-1 -alueet muutettu AO-alueiksi Lahdenrannassa, Päämaan pohjavesialueen rajaus lisätty, suojeltavien rakennusten merkintöjä tarkennettu, tunnistettu Ratsutie historiallisena postitienä, V-3 -alue muutettu SL-1 -alueeksi, tarkennettu AO-alueiden rajauksia.

Yleisötilaisuus järjestetään 16.6.2022 Muonion yläkoulun auditoriossa.

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta:

Kunnanhallitus merkitsee kuntakeskuksen osayleiskaavan valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

 

Päätös

Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Esteellisyys

  • ********* (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko klo 18.25-18.35.

Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen tauon alkamista. 

********* poistui esteellisenä tämän käsittelyn ajaksi.