Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Lausunto Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmasta

MUODno-2022-223

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Lapin ELY-keskus pyysi lausuntoa Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmasta 20.5.2022 mennessä.

Lausuntopyynnössä todetaan, että Lapin väestörakenne ja eläköityminen yhdessä ennätystahtiin syntyvien uusien työpaikkojen kanssa haastavat työvoiman saatavuutta. Työvoimapula-ammattien määrä on jatkuvassa kasvussa ja työvoiman kysynnässä näkyvät muun muassa suurhankkeet. Lisäksi seuraavan kymmenen vuoden aikana joka kolmas kunnan ja valtion työntekijä jää eläkkeelle, mikä tarkoittaa Lapissa kunta-alan työntekijöistä noin 39 %.

Viime vuonna rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus nousi 53 %:iin, kun se koko maassa oli 44 %. Lappilaiset yritykset näkevätkin työvoiman saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen hidasteeksi. Lapissa on työvoiman kohtaannon haasteita, sillä vaikka yritykset kokevat työvoimapulaa, Lapissa on silti noin 8 300 henkilöä vailla työtä.

Lapin kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi alueen toimijat tekevät yhteistyössä osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman. Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on koota yhteen konkreettisia toimenpiteitä työvoimahaasteisiin vastaamiseksi sekä lyhyelle että pitkälle tähtäimelle. Lapin osaavan työvoiman saatavuudessa on tunnistettu viisi laajempaa teemaa: kohtaanto, osaaminen, vetovoima, pitovoima sekä infra. Toimenpidesuunnitelma esitetään teemakohtaisina toimenpidekortteina.

Toimenpidesuunnitelma pohjautuu maakunnan kehittämisstrategian, Lappi-sopimuksen, toteuttamiseen. Toimenpidesuunnitelman toimeksiantaja on Lapin Johdon strategiafoorumi, joka myös ohjaa toimenpidesuunnitteleman laadintaa ja toteutusta. Toimenpidesuunnitelma ulottuu vuoteen 2030 ja sen toimenpiteitä päivitetään tarpeen mukaisesti. Toimenpidesuunnitelmaa on työstetty Lapin ELY-keskuksen koordinoiman työryhmän voimin, joka koostuu lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajista sekä Lapin liiton ja Lapin TE-palvelujen edustajista.

Lapin ELY-keskus on laatinut toimenpidesuunnitelman taustaksi nykytilaselvityksen. Selvitykseen on koottu tilannekuva strategisista tavoitteista, kehittämishankkeista sekä palveluista, joilla edistetään osaavan työvoiman saatavuutta Lapissa. Lisäksi toimenpiteitä ja haasteita on työstetty työpajoissa kevään aikana sekä toteutettu suppeampi toimenpiteiden kommentointikierros.

Vt. kehittämispäällikkö on laatinut lausunnon, joka on toimitettu kommentteja varten sähköpostilla kunnanhallituksen jäsenille. Aikataulujen vuoksi ja saatujen kommenttien mukaisesti lausunto on toimitettu eteenpäin.

Laadittu lausunto on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toimitetun lausunnon.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.