Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Lausunto vastaselitykseen ja täytäntöönpanokieltovaatimukseen Karsikkoniemen ranta-asemakaava

MUODno-2020-60

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 88 Karsikkoniemen ranta-asemakaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on toimitettu päätöksestä valitus ja siihen pyydetään lausuntoa 4.3.2022 mennessä. Vilho Niemelän perikunnan tekemässä valituksessa todetaan valtuuston päätöksen olevan lainvastainen, puolueellinen ja päätöksenteossa on ollut menettelyvirheitä. Valituksessa vaaditaan mm. että ranta-asemakaavan rakennuspaikkaa AP korttelissa 2 siirretään siten, että perikunnan 80 vuotta vanha sopimustie säilyy kulkukelpoisena. Toissijaisena vaatimuksena on vastaavan tasoisen tien rakentaminen kaavan teettäjän kustannuksella.

Kaavanlaatija on 11.2.2022 toimittanut vastineen valitukseen. Siinä otetaan kantaa esitettyihin perusteluihin ja vaatimuksiin kaavan sisältöön liittyen. Kaavanlaatija esittää valituksen hylkäämistä ja toteaa, että valituksessa ei ole tullut sellaista uutta perustetta, minkä vuoksi kunnanvaltuuston päätös 13.12.2021 § 88 tulisi kumota.

Valituksessa on esitetty, että päätöksenteossa on tapahtunut kaksi menettelyvirhettä. Kunta on ilmoittanut muistutuksen tehneelle perikunnalle 14.1.2022 sähköpostilla valtuuston tekemästä Karsikkoniemen ranta-asemakaavan hyväksymispäätöksestä. Samalla on ilmoitettu, että muutoksenhakuaika päättyy 26.1.2022. Toiseksi menettelyvirheeksi on esitetty, että Niemelän perikunnan 24.11.2020 muistutusta ei toimitettu kaavanlaatijalle ennen kuin elokuussa 2021 perikunnan jäsenen huomattua asian. Kaavanlaatijalle oli lähetetty vain liitteet.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuuston puolesta selityksen valtuuston päätöstä koskevaan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkää Karsikkoniemen ranta-asemakaavasta tehdyn valituksen.

Hallitus viittaa kaavanlaatijan 11.2.2022 laatimaan vastineeseen valituksen perusteiden 5.1 ja 5.2 osalta.

Valituksessa esitettyjen menettelyvirheiden 5.3 osalta kunnanhallitus toteaa, että

  • Karsikkoniemen rantaasemakaavan hyväksymispäätös ilmoitettiin muistutuksen tehneelle perikunnalle MRL:n 67 §:n mukaisesti. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia, voidaan tieto kaavan hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille.
  • Tieto hyväksymispäätöksestä on toimitettu 14.1.2022 muistutukset sähköpostitse toimittaneelle Inkeri Niemelälle. Samassa yhteydessä on ilmoitettu, että kunnallisvalituksen muutoksenhakuaika päättyy 26.1.2022. Niemelän perikunta ei ole pyytänyt pöytäkirjanotetta esim. muistutusten yhteydessä ja perikunta on toimittanut valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen muutoksenhakuaikana.
  • Vilho Niemelän perikunta on toimittanut muistutuksen valmisteluaineistosta 24.11.2020. Osa muistutuksesta toimitettiin kaavan laatijalle 14.1.2021 ja osa 23.8.2021. Kaavanlaatija on ottanut huomioon muistutuksen kokonaisuudessaan 24.8.2021 laaditussa vastineessa valmisteluaineistoon, vaikka muistutus on toimitettu osissa.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 88 Karsikkoniemen ranta-asemakaavan. Kokouksen pöytäkirja asetettiin nähtäville 21.12.2021 ja valitusaika päättyi 26.1.2022.

Karsikkoniemen ranta-asemakaavan hyväksymisestä on valitettu hallinto-oikeuteen, mutta valituksessa ei esitetä täytäntöönpanokieltoa. 

Kaavan laatija esittää 11.2.2022 vastineessaan valitukseen, että Karsikkoniemen ranta-asemakaava määrättäisiin voimaan lukuun ottamatta korttelia 2.

Hallitus voi 30 päivän valitusajan kuluttua määrätä kaavan tulevan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon joko valittajan pyynnöstä tai tuomioistuimen omasta aloitteesta. Hallituksen määräys voidaan pannan täytäntöön heti, koska se ei ole valituskelpoinen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 201 § ja –asetus 93 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja -asetuksen 93 §:n mukaan kaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Voimaantulosta kuulutetaan siinä vaiheessa, kun päätös on saanut lainvoiman.

 

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus määrää voimaan Karsikkoniemen ranta-asemakaavan ennen sen lainvoimaisuutta siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Valitus kohdistuu kortteliin 2.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Karsikkoniemen ranta-asemakaavan hyväksymisestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallitus antoi lausunnon valitukseen 28.2.2022 § 35 ja määräsi § 36 voimaan ranta-asemakaavan ennen sen lainvoimaisuutta siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Valitus kohdistuu kortteliin 2.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta on 3.5.2022 saapunut lausuntopyyntö ja kunnanhallitukselle tiedoksi valittajien vastaselitys liitteineen. Hallinto-oikeus varaa tilaisuuden lausunnon antamiseen vastaselityksen ja vastaselityksessä vaaditun täytäntöönpanokieltovaatimuksen johdosta.

Lausunto tulee toimittaa 30.5.2022 mennessä, palauttamiselle myönnettiin lisäaikaa.

Lausunto toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valittajan vastaselityksen ja hyväksyy oheisen lausunnon toimitettavaksi hallinto-oikeuteen.

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.  

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.