Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Vuokraoikeuden siirtyminen

MUODno-2022-237

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunta on 3.3.2008 allekirjoitetulla sopimuksella vuokrannut Muonion kunnan Alamuonion kylässä sijaitsevaan Leveämaan tilaan RN:o 178:54 kuuluvan noin 2 000 m2:n suuruisen alueen, joka on merkitty Keskustan asemakaavan korttelin 1 rakennuspaikaksi nro 3 Muonion Pesula Oy:lle 30 vuoden ajaksi. Hallitus hyväksyi 19.2.2018 § 31 vuokraoikeuden siirtymisen Tunturi-Lapin Tekstiilihuolto Oy:lle.  

Sopimuksen kohdan 6.3 mukaan vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan siirrosta vuokranantajalle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset siirtoasiakirjoista.

Kuntaan on toimitettu 20.5.2022 päivätty vuokraoikeuden kauppakirja, jolla Tunturi-Lapin Tekstiilihuolto Oy siirtää maanvuokrasopimuksen, alueella sijaitsevan rakennuksen sekä vuokraoikeuteen kohdistuvat sähkö- ja vesiliittymät FRS Consulting Oy:lle (y-tunnus 3110270-4).

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee vuokraoikeuden kauppakirjan tiedoksi ja hyväksyy siirron Tunturi-Lapin Tekstiilihuolto Oy:ltä FRS Consulting Oy:lle.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Tiedoksi

asianosaiset, kirjanpito, elinvoimapalvelut