Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Elinvoimajaosto

MUO-2021-440

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston perustamisvaiheessa määritetään jaoston tehtäväalue, päätösvalta ja toimikausi.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii elinvoimajaosto, jonka tehtävänä on käsitellä sekä valmistella hallitukselle kunnan elinvoiman edistämiseen liittyviä strategisia asioita, kannanottoja tai lausuntoja, jotka liittyvät mm. elinkeinopolitiikkaan, maapolitiikkaan, maankäyttö- ja kaavoitusasioihin, asuntopolitiikkaan, kuntakehittämiseen, investointeihin, hankkeisiin tai verkosto- ja järjestöyhteistyöhön.

Elinvoimajaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Asiantuntijajäseninä jaostoon kuuluvat elinvoima- ja hallintojohtaja, luonnonvara- ja kehittämispäällikkö sekä työllisyysvastaava. Asiantuntijajäseninä elinvoimajaoston kokouksiin voivat osallistua Muonion Yrittäjät ry;n jäsen, Muonion Matkailu ry:n matkailupäällikkö sekä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta. Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

Kuntalain 31.1 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus

 • valitsee toimikaudekseen elinvoimajaostoon viisi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä sekä heidän keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
 • päättää, että Muonion Yrittäjät ry:n, Muonion Matkailu ry:n ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n edustajat kutsutaan kokouksiin tarvittaessa erikseen,
 • päättää, että kunnan vaikuttamistoimielinten edustajat kutsutaan kokouksiin tarvittaessa erikseen ja
 • päättää, että elinvoimajaoston sihteerinä toimii kehittämispäällikkö.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi elinvoimajaostoon jäsenet:

 • Jukka Korhonen, varalla Pirkko Rauhala
 • Minna Back-Tolonen, varalla Mikael Heikkilä
 • Sakari Silen, varalla Katriina Holck
 • Johanna Mikkola, varalla Manu Friman
 • Matti Myllykangas, varalla  Jari Makkonen. 

 

Tiedoksi

ao. henkilöt, Muonion Yrittäjät ry, Muonion Matkailu ry, Tunturi-Lapin Kehitys ry, vaikuttamistoimielimet

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.