Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa

MUO-2021-439

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tarkastuslautakuntaa, kirjastoauton johtokuntaa, valtuuston tilapäistä valiokuntaa ja vaalilaissa säädettyjä vaalitoimielimiä lukuun ottamatta kunnan­hallitus voi määrätä toimielimeen edustajansa, jolla on toimielimen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. (Hallinstosäänto 134 §)

Hallituksen jäsenet lautakunnissa

 • Sakari Silén (hyvinvointiltk pj)
 • Teemu Taulavuori (elinvoimaltk pj)
 • Matti Myllykangas (sivistysltk varajäsen)
 • Johanna Mikkola (elinvoimaltk jäsen)
 • Petteri Hirsikangas (hyvinvointiltk varajäsen)

 

Hallituksen varajäsenet lautakunnissa

 • Mikael Heikkilä (sivistysltk vpj)
 • Katriina Holck (elinvoimaltk varajäsen, sivistysltk jäsen)
 • Juha Niemelä (elinvoimaltk varajäsen, hyvinvointiltk jäsen)
 • Jari Makkonen (elinvoimaltk varajäsen, hyvinvointiltk jäsen)
 • Aki Jauhojärvi (sivistysltk jäsen)
 • Ulla Kangosjärvi (elinvoimaltk jäsen, hyvinvointiltk varajäsen)

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen edustajansa elinvoima-, hyvinvointi-, maaseutu- ja sivistyslautakuntiin. 

Henkilökohtainen varajäsen toimii varaedustajana. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja määräsi, että edustajana on

 • elinvoimalautakunnassa Pirkko Rauhala,
 • hyvinvointilautakunnassa Petteri Hirsikangas,
 • maaseutulautakunnassa Matti Myllykangas ja 
 • sivistyslautakunnassa Sakari Silén.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja toi esille, että kuulumiset ja palautteet kunnan omien ja muiden toimielinten kokouksista tuodaan hallituksen kokoukseen muissa asioissa. 

Tiedoksi

ao. luottamushenkilöt, lautakunnat, palvelualuejohtajat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.