Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Kunnanhallituksen kokouksen koollekutsuminen

MUO-2021-437

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan 15. luvun määräyksiä kokousmenettelyistä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa (123 §).

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara­puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille. (Hallintosääntö 128 §)

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. (Hallintosääntö 129 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. (Hallintosääntö 130 §)

Hallintosäännön 133 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
  • kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksessa.

 

Kunnanhallitus päätti 27.6.2017 § 180 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Samalla se päätti, että hallituksen kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse.

Hallituksen päätöksen mukaisesti esityslista on toimitettu myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Osastoille ja tiedotusvälineille esityslista on toimitettu ilman liitteitä ja oheismateriaalia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että hallituksen kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koolle­kutsumisaikaa.

Jos kokousta varten laaditaan esityslista ja se lähetetään sähköisesti ennen kokousta, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille, ao. vaikuttamistoimielimelle sekä tiedotusvälineille.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)