Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänäpito

MUO-2021-438

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 148 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 153 §:ssä. Valtuuston ja hallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen sekä toimituskirjan allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin.  

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että 

  • hallituksen pöytäkirjan tarkastaaa kaksi hallituksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa viimeistään kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä ja etätarkastaminen on mahdollista,
  • pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon toisesta arkipäi­västä alkaen ja 
  • hallituksen ja valtuuston pöytäkirjanotteen tai asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen voi allekirjoittaa tai oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi henkilöstöpäällikkö sekä kirjaamon tiedonhallinnan ja arkistoinnin tietopalvelutehtävissä toimivat työntekijät.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

ko. henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)