Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanvaltuusto kokoontui 21.6.2021 ja kokouksessa käsiteltiin

 • § 27 Vaalikelpoisuuden menettäminen
 • § 28 Hallintosääntöuudistuksen hyväksyminen
 • § 29 Virkojen perustaminen 1.8.2021
 • § 30 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen
 • § 31 Maanostosta päättäminen, Rautionmukka keskustan asemakaavan korttelin 36 rakennuspaikka 3
 • § 32 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Leevilä (498-402-1-24)
 • § 33 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tievanjänkkä (489-401-2-40)
 • § 34 Kiinteistön myymisestä päättäminen, Tupala (498-401-1-52)
 • § 35 Talousarviomuutoksesta päättäminen (määrärahasiirto Käkinivan ranta- asemakaavan toteuttamiseen)

 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 29.6.2021 ja valitusaika päättyi 5.8..2021.

 

Kunnanvaltuusto kokoontui 9.8.2021 ja kokouksessa käsiteltiin

 • § 40 Kuntavaaleissa 2021 valitut valtuutetut ja varavaltuutetut
 • § 41 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten valitseminen
 • § 42 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
 • § 43 Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen
 • § 44 Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen
 • § 45 Keskusvaalilautakunnan jäsenten valitseminen
 • § 46 Elinvoimalautakunnan jäsenten valitseminen
 • § 47 Hyvinvointilautakunnan jäsenten valitseminen
 • § 48 Sivistyslautakunnan jäsenten valitseminen
 • § 49 Kirjastoauton johtokunnan jäsenten valitseminen
 • § 50 Edustajan nimeäminen Lapin liiton edustajainkokoukseen
 • § 51 Jäsenten valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon
 • § 52 Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymävaltuustoon
 • § 53 Jäsenen valitseminen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaostoon
 • § 54 Jäsenen valitseminen Arktisen Lapin ympäristönsuojelujaostoon
 • § 55 Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokouksen edustajan valitseminen
 • § 56 Jäsenien valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
 • § 57 Edustajan valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville
 • § 58 Edustajan valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon
 • § 59 Jäsenen valinta Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan
 • § 60 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen
 • § 61 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
 • § 62 Luottamushenkilöiden valitseminen Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
 • § 63 Kunnanvaltuuston kokoontumisesta päättäminen
 • § 64 Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen
 • § 65 Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
 • § 66 Kunnan ilmoitusmenettelystä päättäminen
 • § 67 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
 • § 68 Kukaslompolonvaaran asemakaavan käynnistäminen

 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 17.8.2021 ja valitusaika päättyy 22.9.2021.

 

Lainsäädäntö

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen.

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että

 • kunnanvaltuuston kokouksen 21.6.2021 päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön ja 
 • kunnanvaltuuston kokouksen 9.8.2021 päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön kun ne ovat lainvoimaisia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)