Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Kutunivan ranta-asemakaavan valmisteluaineisto

MUODno-2019-14

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 10.6.2019 § 156

Johannes Jutila FCG Oy:stä on toimittanut 30.4.2019 päivätyn osallistumis- ja arviontisuunnitelman, jotta yksityisessä omistuksessa oleville määräaloille käynnistettäisiin asemakaavan laadinta. Tarkoituksena on laatia ranta-asemakaava Jerisjärvelle Kutunivan alueelle ja sillä on tarkoitus järjestellä lomarakentamista ja mahdollista pysyvää rakentamista.

Suunnittelualue sijoittuu Törmäslompolon ranta-alueelle, jolla on voimassa Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa. Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa matkailun vetovoima-alueella (mv 8411), Oloksen matkailukeskuksen alueella (RM 1408) sekä maa- ja metsätalousalueella (M). Osayleiskaavassa se on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantavyöhykkeellä (M-1). Suunnittelualueelle on osoitettu kaksi arvokasta rakennuskohdetta ja/tai pihapiiriä, Kivelä (sr 5) ja sodalta säästynyt yksittäinen 1800-luvulta oleva rakennus (sr/21).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on selostettu mm. suunnittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, osalliset ja tiedottamien, arvioitavat vaikutukset ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan valtuuston käsittelyyn loppuvuodesta 2019.

Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. Viranomaisina mainitaan Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin pelastuslaitos ja Museovirasto.

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maan-käyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 §)

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus päättää ranta-asemakaavan laatimisen ottamisesta kunnan tehtäväksi. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (30.4.2019) toimitetaan esityslistan ohessa.

 

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee Kutunivan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja käynnistää ranta-asemakaavan laadinnan. Alueen ranta-asemakaavoitus saatetaan vireille ja asetetaan nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman teknisten korjausten jälkeen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__________

Kunnanhallitus 30.8.2021

Kaavanlaatija on toimittanut 3.5.2021 päivätyt luonnokset kaavaselostuksesta ja -kartasta.

Kutunivan ranta-asemakaavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 19,9 ha ja alueella on rantaviivaa yhteensä noin 615 m. 

Kaavaselostuksen mukaan ranta-asemakaavalla on osoitettu 5 omarantaista ja 13 ei-omarantaista asuinpientalojen rakennuspaikkaa (AP/RA) ja 2 omarantaista lomarakennuspaikkaa (RA) sekä yleisen tien alue (LT), katualue ja lähivirkistysalueita (VL). Kortteli 6 on osoitettu alueena, jolla ympäristö säilytetään (/s) ja korttelin viereen lähivirkistysalueelle on osoitettu suojeltava rakennus (sr). 

Suunnittelualueelle osoitettujen uusien asuinrakennuspaikkojen rakennusoikeus on 350 k-m2/rakennuspaikka eli yhteensä 3850 k-m2. Olemassa olevan rakennuspaikan osalta rakennusoikeus on yhteensä 780 k-m2, josta käytettyä on 430 k-m2. Lomarakennuspaikoille on osoitettu rakennusoikeutta 120 k-m2/rakennuspaikka. Lisäksi saa rakentaa 50 k-m2 talousrakennuksia eli yhteensä lomarakennuspaikoille rakennusoikeutta on osoitettu 340 k-m2. Koko kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 6 970 k-m2, mikä vastaa e=0.04 tehokkuutta. 

Alueella voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 5 omarantaista asuinrakennus- ja 2 lomarakennuspaikkaa eli suunniteltu ranta-asemakaava on yleiskaavan mitoituksen mukainen. 

Rakennuspaikat on pyritty osoittamaan ryhmiin jättäen yhtenäisiä rakentamattomia rantaosuuksia vapaiksi rakentamiselta. Paikat on valittu rakentamiseen parhaiten soveltuviin kohtiin alueen luonto- ja maisema-arvot huomioiden. Suunnittelualueen rakentamattomat osat on osoitettu lähivirkistysalueina.

Suunnittelualue sijaitsee Muonion keskustasta länteen, tiestöä pitkin matkaa keskustaan on noin 20 kilometriä. Suunnittelualueella on kaksi vakituista asuinrakennusta ja muilta osin alue on metsätalouskäytössä.

Suunnitellun kaava-alueen ympäristö on haja-asutusaluetta ja matkailupalveluiden aluetta. Suunnittelualueen vieressä Törmäslompolon rannalla sijaitsee Pallas-Tuvat mökkikylä, ja Pallaksentien varrella on kaksi asuinrakennusta. Jerisjärven rannalla suunnittelualueen läheisyydessä on myös muutamia lomarakennuksia. Hotelli Jeris ja Jeriskylän lomamökit sijaitsevat alle kahden kilometrin päässä suunnittelualueen kaakkoispuolella. Suunniteltu kaava täydentää alueella jo olevaa haja-asutusluonteista ja matkailuun painottuvaa yhdyskuntarakennetta. Ranta-asemakaava on laadittu yleiskaavan mitoituksen mukaisesti. 

Kaava-alueen rannat ovat rakentamattomia, joten seitsemän uuden omarantaisen rakennuspaikan osoittaminen muuttaa rannan luonnonympäristöä rakennetuksi ympäristöksi. Suunnittelualueen luontoarvot on kartoitettu Muonion vesi- ja tunturialueiden kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kaava-alueelta ei ole tiedossa olevia erityisiä luontokohteita eikä harvinaisia kasvi- tai eläinlajeja. Kaavamuutos ei heikennä luonnon monimuotoisuutta. 

Suunnittelualueen lähistöllä on kuitenkin jo melko paljon olemassa olevaa rantarakentamista, joten tässä kaavassa osoitetun uuden rakentamisen myötä tapahtuvat maisemamuutokset eivät ole kovin merkittäviä. Alueen pohjoisosaan sijoitetut rakennuspaikat sijoittuvat kauimmaksi olevista rakentamisalueista, joten niiden osalta muutokset maisemassa ovat suurimmat. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 §:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla valmistelu­aineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaamisesta ilmoi­tetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.

Kaavaselostusluonnos 3.5.2021 ja kaavakartta 3.5.2021 toimitetaan esityslistan ohessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee Kutunivan ranta-asemakaavan valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)