Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2020

MUODno-2021-241

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta 15.4.2021 § 21

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esityslistan oheismateriaalina on edellisen vuoden arviointikertomuksen pohjalta valmisteltu alustava luonnos arviointikertomukseksi. 

 

Ehdotus puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy oheismateriaalin pohjalta keskustelun arviointikertomuksen sisällöstä ja päättää valmistelun jatkosta. 

 

Päätös         

Hyväksyttiin ja todettiin, että lautakunnan jäsenet lähettävät tilintarkastajalle sähköpostitse esityksiä arviointikertomukseen ja lautakunnan sihteeri/valmistelija valmistelee lopullisen ehdotuksen arviointikertomukseksi.

___

 

Tarkastuslautakunta 19.5.2021, 26 §

Lautakunnan valmistelun pohjalta valmisteltu ehdotus arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnan­val­tuus­tol­le, että

 • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
 • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tie­dok­si toimenpiteitä varten,
 • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat kä­sit­te­le­mään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet ker­to­muk­sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden loka­kuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toi­men­pi­teis­tä.

 

Päätös 

Hyväksyttiin.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnan­val­tuus­tol­le, että

 • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
 • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tie­dok­si toimenpiteitä varten,
 • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat kä­sit­te­le­mään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet ker­to­muk­sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden loka­kuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toi­men­pi­teis­tä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Reponiemi esitteli arviointikertomuksen ja totesi, että valtuustokaudella toiminnan ja talouden suunnittelussa ja toteutuksessa on parannettu, mutta hallintokunnilla on vielä tarkentamista.

Erityiskiitokset tarkastuslautakunta esitti kirjasto- ja nuorisotoimelle, niiden toiminnasta ja kehityksestä saatu palaute parantanut eniten. 

Vuoden 2020 tilinpäätös on ylijäämäinen, mutta osin se on korona-avustusten ansiota. Suunnitelmavuodet näyttävät alijäämäisiltä, eivätkä kuntien haasteet eivät ole vielä voitettuja tai koronapandemia vielä ohi.

Käyttötalouspuolella palkkamenot kasvavat jatkuvasti, koska kunnille sälytetään tehtäviä lainsäädännöllä. Tarkastuslautakunta totesi, että henkilöstöstä tulee pitää hyvää huolta, he ovat kuntalaisia varten. 

Investointien osalta palveluasumisyksikön rakentaminen ollut positiivinen asia, vaikkakin aikataulu on jäljessä. Reponiemi totesi, että muoniolaiset haluavat hoitaa vanhenevan väestön arvokkaasti. 

Eteenpäin on menty hyvällä hengellä: valtuustokauden aikana on saatu uusi kunnanjohtaja ja hänen kädenjälkensä jää näkymäään. 

Yhteenvetona Reponiemi totesi, että haasteita on tulevaisuudessakin, mutta pohja on hyvä.

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto käsitteli 24.5.2021 § 11 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuoden 2020 painopistealueina tarkastuslautakunnalla olivat sivistys-, elinkeino- ja maaseutulautakunnat. Lisäksi niitä olivat kunnanhallituksen osalta konserniohjaus.

Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessa huomiota mm. seuraaviin seikkoihin

 • varsinaisten yleisluonteisten strategiatavoitteiden konkretisointi on vielä kesken ja edellisen valtuuston hyväksymä strategia ulottuu vuoteen 2025. Tarkastuslautakunnan mukaan uuden valtuuston vahvistaman strategian pohjana voi olla nykyinen ja sen pohjalta laaditut tarkemmat suunnitelmat ja mittarit
 • konsernin osalta tarkastuslautakunta toteaa, että korkea asuntojen käyttöaste osaltaan selittää yhtiöiden tasapainoista tulosta, mutta kertoo myös siitä, että vuokra-asunnoista on puutetta
 • elinkeinotoimen kehittämisessä on panostettu suunnitteluun, mutta toteuttaminen ja sen seuranta tuntuvat jääneen vähemmälle huomiolle
 • varhaiskasvatuksen hoitopaikat säilyivät edellisen vuoden tasolla, mutta läsnäolopäivät vähenivät 22 %
 • perusopetuksessa pätevien opettajien osuus on 86 % ja se on tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan pieni myös edellisen vuoden huomioiden perusteella
 • perusopetuksen sairauspoissaolojen mittarin seuranta ei ole selvä
 • lukion opiskelijamäärien vähentyminen ja keskeyttäneiden määrä on huolestuttava
 • tarkastuslautakunnan mukaan tavoite riittävästä määrästä päteviä opettajia ei toteutunut
 • kirjastotoimeen panostetaan kunnassa keskimääräistä enemmän ja se näkyy sekä kirjaston käytössä että palveluissa
 • tarkastuslautakunnan mukaan nuorisotoimi on hyvin järjestetty
 • liikuntatoimessa kustannukset ovat nousseet aikaisemmasta selvästi muutamia vuosia sitten
 • valtuustokauden aikana opetus- ja kulttuuritoimen kustannuskehitys on ollut keskimääräistä suurempaa ja vuodesta 2016 kustannukset ovat kasvaneet lähes 10 %, kun vertailuryhmissä on alitettu 8 %. Suhteessa siihen, että Muoniossa on taiteiltu talouden tasapainottamisen kanssa, kehitys vaikuttaa erikoiselta.
 • sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvevakioitujen kustannusten seuranta on aiheellista, vaikka kustannusten kehitys on ollut positiivista (kustannukset laskeneet 35 %:sta 17 %:iin)
 • teknisen lautakunnan osalta rakennuslupien käsittelyajan tavoitteen toteutumista ei kyetty selvittämään (tavoite käsittelyajalle enint. 10 viikkoa, useissa kunnissa 2–4 viikkoa)
 • teknisen toimen palveluissa on tehostamisen tarvetta.

 

Talousarvion noudattaminen on parantunut edellisestä vuodesta ja poikkeamia sitovuustasosta kohdistui pääasiassa käyttötalousosaan (218 000 euroa), joista suurin ylitys on sosiaali- ja terveystoimessa, yhteensä 142 000 euroa. Aiemmat alijäämät on katettu vuoden 2020 ylijäämällä (1,5 milj. euroa). Ylijäämä muodostui osin koronaan liittyvistä tukitoimista (valtionosuudet ja verotulot).

Kunnan taloudellinen tilanne on parantunut edellisestä vuodesta ja taseen tunnusluvut parantuivat merkittävästi. Vuosikate oli riittävä poistoihin ja investointeihin. Suhteessa keskimääräisiin tietoihin tunnusluvut ovat heikommat lukuun ottamatta asukaskohtaista lainamäärää (2 780 euroa/as.), mutta sitä arvioitaessa on aiheellista ottaa huomioon, että todellinen velkavastuu (5 183 euroa/as.) on huomattavasti suurempi, kun otetaan huomioon myös hyvinvointikeskuksen rakentaminen.

Taloudellisesti vuosi 2020 oli kuntien osalta erinomainen, mutta lautakunta muistuttaa, että hyvä kehitys perustuu tilapäisiin koronasta aiheutuviin lisätukiin. On myös aiheellista muistaa, että kunnan taloussuunnitelma on alijäämäinen 0,7 milj. euroa.

Arviointikertomuksen päätteeksi tarkastuslautakunta kiittää henkilöstöä työstä yhteiseksi hyväksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastulautakunnan arviointikertomuksesta 15.10.2021 mennessä.

Lausuntojen pohjalta laaditaan kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 2020 arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitteli arviointikertomuksen huomioita.

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)