Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Maailman puhtain ilma -hankkeen työntekijän rekrytointiprosessi

MUODno-2020-86

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnassa hengitetään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa. Lapin ilman saastepitoisuudet ovat tyypillisesti noin puolet Etelä-Suomeen verrattuna. Trendien mukaan luontomatkailu, vastuullinen matkailu, vähäruuhkaisiin ja terveydelle turvallisiin kohteisiin matkustaminen kasvavat koronapandemian jälkeen ja puhtaat kohteet, kuten Muonio ovat vetovoimaisia. Samaan aikaan kun vähähiilisyyteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen, luonnon kestävään käyttöön ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä luonnon puhtaudesta huolehtimiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita, lisääntyy luontomatkailun suosio ja sitä kautta luonnon käyttö matkailussa sekä yritysten että yksittäisten matkailijoiden toimesta. Muoniossa, Pallaksella, sijaitsee erittäin korkeatasoinen ilmanlaadun seuranta-asema, joka on strategisella paikalla ilmastonmuutoksen monitoroinnissa. Datan avulla arvioidaan mm. ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia, meillä ja maailmalla.

Muonion kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on vahvistaa kunnan elinvoimaa kestävästi. Kuntastrategian mukaan elinkeinoelämämme mahdollistajana ovat ainutlaatuinen ja puhdas luonto. Muoniolainen onnellinen arki kumpuaa luonnon luomasta hyvän olon lähteestä. Elinkeinotoimijoiden tehtävänä on pyrkiä varmistamaan kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioitus muoniolaisessa elinkeinoelämässä. Kunnan viestinnän kärkiteemoina tulee jatkossa olemaan entistä vahvemmin maailman puhdas ilma ja kestävyys. Vastavalmistuneen Muonion matkailuohjelman 2020-2025 visiona on olla Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin kansainvälinen matkailukohde kansallispuiston sydämessä, jonka arvoina ovat mm. vastuullisuus ja puhtaan luonnon ja ympäristön vaaliminen. Matkailuohjelmassa yhdeksi kehitettäväksi asiaksi nostettiin puhtaan ilman hyödyntäminen osana matkailuimagoa ja elämyksiä.

Muonion kunta on valmistellut yhdessä Muonion Matkailu ry:n, Ilmatieteenlaitoksen, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Lapin AMK:n kanssa hanketta Lapin Liiton EAKR-hakuun. Lapin Liiton kuluvan ohjelmakauden viimeinen EAKR-hankehaku päättyy 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on mm. popularisoida Pallaksen Ilmatieteenlaitoksen mittausaseman tuottama tiede tiedoksi ja saattaa se kohde- ja käyttäjäryhmien kuten alueen yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeella pyritään vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja vetovoiman tarpeeseen mittaustiedon hyödyntämiseksi ja huomioimiseksi. Ilmastotietoa voidaan käyttää esimerkiksi imagomarkkinoinnissa, yritysten strategiasuunnittelussa, palvelutuotannossa sekä koulutustoiminnassa. Olemassa olevia maakunnan vahvoja veto- ja pitovoimatekijöitä esille nostamalla ja uutta tietoa tuottamalla, sekä hyödyntämällä näitä viestinnässä, liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa ja osana palvelutarjontaa luodaan alueelle hyvinvointia, työtä ja yrittäjyyttä.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. puhtaan ilman termin märittäminen, siihen liittyvän mittausdatan kokoaminen, muotoilu ja visualisointi mm. digitaalisin keinoin käyttäjien tarpeita vastaavaksi tiedoksi helpossa muodossa heidän saataville, puhtaan ilman brändityön tekeminen ja siihen liittyvän aineiston laatiminen, uusien puhtaan ilman elämysten tuotteistaminen ja alueen T&K&I-yhteistyön tiivistäminen.

Hankkeen hakijana toimii Muonion kunta ja osatoteuttajina Ilmatieteenlaitos, Metsähallitus ja Lapin AMK. Hankkeen kesto on 1.3.2021 – 28.2.2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on enintään 400 000 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 80 %. Hankkeen kokonaisomarahoitusosuus (20 %) on maksimissaan 80 000 euroa. Kustannukset ja omarahoitusosuus jakautuvat hankkeen toteuttajien kesken suhteessa kunkin työpanoksen rooliin hankkeessa. Hankkeessa tulee työskentelemään mm. projektikoordinaattoreita, ilmanlaatuasiantuntijoita, projektisuunnittelijoita, projekti-insinöörejä sekä erityisasiantuntijoita. Muonion kunnan osuuden kokonaiskustannusarvio on enintään 141 000 euroa ja omarahoitusosuus enintään 28 200 euroa. Kustannukset ja rahoitus jakautuvat kolmelle vuodelle. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, palkataan osa-aikainen projektikoordinaattori ja asetetaan hankkeelle ohjausryhmä.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.

 

Kunnanhallitus päättää hakea Lapin Liitolta EAKR-hanketta maailman puhtaimman ilman hankkeeseen ja omarahoitusosuus on enintään 28 200 euroa vuosille 2021-2023.

Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto-osaston valmistelemaan hankehakemuksen loppuun ja neuvottelemaan rahoituksesta hankekumppaneiden kanssa.

Kunnanhallitus varaa määrärahan hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi talousarvioon. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 26.10.2020 § 224 hakea Lapin Liitolta rahoitusta puhtaan ilman hankkeeseen.

Rahoitusteknisistä syistä ja rahoittajan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen alkuperäinen hankesuunnitelma on jaettu kahdeksi erilliseksi hankkeeksi, joille on haettu EAKR-rahoitusta Lapin Liitolta. Hankkeista toinen, ”Arktista imua puhtaalla ilmalla”, on jo saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja toinen hanke, ”Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen”, on saanut puoltavan lausunnon sihteeristöstä ja odottelee rahoituspäätöstä saapuvaksi.

Molempien hankkeiden toteutusaikaa on 28.2.2023 asti. Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 533 998 euroa, josta EAKR- rahoitusta ja valtion rahoitusta on yhteensä 455 423 euroa. Kunnan rahoitusta on yhteensä 22 702 euroa, Ilmatieteen laitoksen rahoitusta 14 406 euroa, Lapin AMK:n rahoitusta 33 603 euroa ja Metsähallituksen rahoitusta on yhteensä 7 864 euroa. Kustannukset ja rahoitus jakautuvat kolmelle talousarviovuodelle. Hankkeiden hakijana on Muonion kunta ja osatoteuttajina Ilmatieteen laitos, Lapin AMK ja Metsähallitus.

Hankkeissa mm. popularisoidaan Pallaksen Ilmatieteenlaitoksen mittausaseman tuottamaa tiedettä tiedoksi ja saatetaan sitä monikanavaisesti kohde- ja käyttäjäryhmien, kuten alueen yritysten, hyödynnettäväksi. Hankkeilla pyritään vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja vetovoiman tarpeeseen mittaustietoa hyödyntämällä. Ilmastotietoa, digitaalista osaamista ja tiedolla johtamisen taitoja voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi imagomarkkinoinnissa ja brändityössä, yritysten strategiasuunnittelussa, palvelutuotannossa sekä koulutustoiminnassa. Olemassa olevia maakunnan vahvoja veto- ja pitovoimatekijöitä esille nostamalla ja uutta tietoa tuottamalla, sekä hyödyntämällä näitä viestinnässä, liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa ja osana palvelutarjontaa luodaan alueelle hyvinvointia, työtä ja yrittäjyyttä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. puhtaan ilman termin märittäminen, siihen liittyvän mittausdatan kokoaminen, muotoilu ja visualisointi (mm. digitaalisin keinoin käyttäjien tarpeita vastaavaksi ja saavutettavaksi), puhtaan ilman brändityön tekeminen ja siihen liittyvän aineiston laatiminen, uusien puhtaan ilman elämysten tuotteistaminen ja alueen T&K&I-yhteistyön tiivistäminen.

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeiden saadessa myönteiset rahoituspäätökset, tulee kunnan palkata hankkeeseen projektikoordinaattori määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2021 alkaen/sopimuksen mukaan 28.2.2023 asti. Palkattavan projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm.:

 • hankekokonaisuuden koordinointi, aikataulutus, hallinnointi (mm. maksatushakemukset, talous ja hankinnat, ohjausryhmätyöskentely), raportointi ja dokumentointi sekä rahoittajan yhteyshenkilönä toimiminen
 • hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus ja seuranta sekä Muonion kunnalle niissä määritellyt työpaketit
 • yhteistyö osatoteuttajien kanssa ja yhteistyön koordinointi, verkostoyhteistyön edistäminen
 • hanke- ja kohderyhmäviestintä
 • työpajojen ja tilaisuuksien organisointi ja järjestäminen

Ko. hankkeiden on sovittu jäävän vielä vuoden 2021 ajaksi hallinto- ja talouspalveluiden (ent. yleishallinto) alle, koska määrärahat on alunperin kohdennettu tänne, kun hankkeita on suunniteltu. Vuoden 2022 alusta on tarkoituksena, että em. hankehallinto siirtyy elinvoimapalveluihin ja elinvoimalautakunnan alle.

1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan määräaikaisen projektikoordinaattorin palkkauksesta voi päättää palvelualuejohtaja, eli tässä tapauksessa hallintojohtaja. Tähän valmisteluun osallistuu kiinteästi vt. kehittämispäällikkö. Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä erikseen, toimivalta on kunnanhallituksella.  Koska projektikoordinaattorin tehtävä on uusi, ja tälle ei ole olemassa valmista palkkahinnoittelutunnusta tai rinnastettavia TVA- tekijöitä, pitää tehtäväkohtainen palkka ja TVA- tekijät määrittää erikseen ennen tehtävän aukilaittamista. Henkilöstöpäällikkö laatii tähän lausunnon, jotta palkkaus on kunnan palkkauslinjan mukainen ja noudattaa hankesuunnitelmaa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää delegoida projektikoordinaattorin tehtäväkohtaisen palkan ja mahdollisten TVA-tekijöiden määrittelyn hallintojohtajalle. Nämä määritellään henkilöstöpäällikön lausunnon pohjalta. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

henkilöstöpäällikkö, hallintojohtaja, vt. kehittämispäällikkö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.