Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Nuorisovaltuuston edustus toimelimissä

MUODno-2021-443

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on kuntalain § 26 mukainen vaikuttamistoimielin, jolla on edustajia kunnan eri toimielimissä. Uuden hallintosäännön 1.8.2021 mukaan kunnan organisaatio muuttui ja nuorisovaltuuston edustuksiin tarvitaan myös päivityksiä.

Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin elinvoima-, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksiin, pl. salassa pidettävät tai yksilöitä käsittelevät asiat. Lisäksi ao. lautakunnan puheenjohtajalla on perustellusta syystä oikeus rajata vaikuttamistoimielinten edustajien läsnäolo-oikeutta.

Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa tehtäväalueeseensa liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoimielimien edustajilla ei ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa seuraaviin toimielimiin hallintosäännön 15 §:n mukaan:

  • kunnanvaltuusto
  • elinvoimalautakunta
  • hyvinvointilautakunta
  • sivistyslautakunta
  • vanhus- ja vammaisneuvosto.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

nuorisovaltuusto, palvelualueet, vanhus- ja vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)