Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Päättyneen kauden valtuutettujen kannettavien tietokoneiden lunastushinnasta päättäminen

MUODno-2021-444

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuutetuille hankittiin kauden 2017–2021 alussa kannettavat tietokoneet. Osa valtuutetuista on ilmoittanut kiinnostuksensa lunastaa ko. kone valtuustokauden päätyttyä ja osa on jo palauttanut omansa hallinto-osastolle.

Kunnalla ei ole tarvetta kerätä noin neljä vuotta vanhoja koneita takaisin. Koneet eivät ole LapIt:in ylläpidossa, eivätkä ne sisällä erityisiä ohjelmistoja ja sovelluksia on käytetty lisenssien kautta internetissä (mm. sähköposti). Oikeus lisenssiin on päättynyt valtuustokauden päätyttyä ja esim. sähköposteja lakkautetaan 31.8.2021 sellaisilta henkilöiltä, joiden luottamustoimi ei jatku.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että päättyneen valtuustokauden valtuutetut voivat lunastaa käytössään olleen kannettavan tietokoneen oheislaitteineen kertamaksulla 50 euroa (sis. alv.). Lunastushintaan ei sisälly lisenssejä tai ohjelmistoja eikä kunta tue jatkossa laitteen ylläpitoa.

Valtuutetuille lähetetään automaattisesti lunastuksesta lasku, mikäli konetta ei ole palautettu 15.9.2021 mennessä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

kauden 2017-2021 valtuutetut, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.