Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Talousarvion toteutuminen 1.1.2021-31.7.2021

MUODno-2021-196

Valmistelija

 • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Talousarvion toteuman tulisi olla seitsemännen kuukauden lopussa noin 60 % tasaisen toteutumisen ja lomarahojen kesäkuun maksukuukauden huomioiden. Laskelmissa on tarkasteltu käyttötalouden toteutumista sitovilla tasoilla sekä investointien, tuloslaskelman ja rahoitusosan toteutumista. Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate nettona on toteutunut seuraavasti:

 • keskusvaalilautakunta 192,5 %
 • tarkastuslautakunta 65,8 %
 • kunnanhallitus 57,1 %
 •  maaseutulautakunta 432,3 %
 • elinkeinolautakunta 53,7 %
 • sosiaalilautakunta 60,6 %
 • sivistyslautakunta 55,3 %
 • tekninen lautakunta 64,1 %

 

Valtuusto on myöntänyt alkuvuoden aikana lisämäärärahoja käyttötalouteen 94 200 euroa. Käyttötalouden sitovan tason eli tehtävätason toimintakate = netto on toteutunut yli 60 %:n seuraavissa tehtävissä:

 • VAALIT 192,5 %
  Määrärahavaraus kuntavaaleihin on ollut 6 090 euroa, lopullinen toteuma oli 11 723 euroa. Valtiolta on tulossa avustusta kuntavaalien kuluihin niiden pitkittymisen johdosta, avustusmäärästä ei ole vielä tietoa. Sitovan tehtävätason ylitys tällä hetkellä 5 633 euroa.
 • TARKASTUSTOIMI 65,8 %,
  Tilintarkastuspäiviä on ollut kevät kaudella suhteessa koko vuoden tarkastuksiin enemmän (esim. tilinpäätös tarkastus). On seurattava, riittääkö määrärahavaraus koko vuodelle.
 • MAASEUTUTOIMI 432,3 %,
  Korvaukset kunnilta laskuttamatta, toteutuma tasaantuu loppuvuoteen mennessä.
 • LOMATOIMINTA 1.806,0 %,
  Korvaus menoihin laskutetaan vuoden lopussa Ylitornion kunnalta.
 • RUOKAPALVELU 227,1 %,
  Menojen tot.pros 52,0 % ja tulojen tot.pros. 48,0 %. Tulot toteutuvat viiveellä. Toteuma tasaantuu, kun kaikki menoihin kohdistuneet tulot ovat tuloutuneet.
 • TERVEYSTOIMI 63,8 %
  Perusterveydenhoito toteutunut 52,4 % ja erikoissairaanhoito 76,4 %.
  Edelliseen vuoteen verrattuna perusterveydenhuollon meno on lähes sama, erikoissairaanhoidon 262 500 euroa enemmän.
  Ensihoidon laskutuskäytäntö vääristää erikoissairaanhoidon toteutumaa.
  Arviolaskutus ennen vuoden lopullisten kustannusten jälkeen tehtävää kustannuskaton huomioimista on lähes kaksinkertainen. Ensihoidon toteuma 7 kk/2021 on 372 287 euroa. Vuoden 2020 lopullinen toteuma 311 580 euroa.
 • VESIHUOLTOLAITOS -36,2  %,
  Menojen tot.pros. 39,6 %, tulojen tot.pros. 24,9 %. Laskutettu vuoden kolmesta laskutuskerrasta yksi, joka on ollut arviolasku. Kunnan omien kiinteistöjen tulot puuttuvat, ne tuloutetaan vuoden lopussa.

Käyttötalouden toimintakate on toteutunut 59,2 %, toimintatuottoja on tullut 54,2 prosenttia ja toimintakuluja on toteutunut 58,3 prosenttia. Toimintakate on 680 000 euroa (6,4 %) suurempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Verotulot ovat toteutuneet 64,7 prosenttia. Kunnallisverotulon toteutuma on 66,2 prosenttia ja yhteisöverotulon 82,1 %. Verotuloja on tullut 828 288 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistövero tuloja on tilitetty 350 000 euroa, talousarvioon verrattuna 33,3 %. Verotulokertymät ovat olleet koko maassa ennustettua paremmat, erityisesti yhteisöverokertymät. Valtionosuudet ovat toteutuneet 57,5 prosenttia, talousarvion mukaisesti ja lähes saman suuruisena kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Vuosikate on 136 235 euroa parempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.  Tilikauden ylijäämä on heinäkuun lopussa 355 765 euroa.

Investointeja on toteutunut bruttona/nettona noin 0,6 milj. euroa,19,7 %. Talousarvion investointibudjetti on 3 039 600 euroa. Investointibudjetin suurin yksittäinen hanke on uuden palveluasumisyksikön rakentaminen 2,2 milj.euroa (vuoden 2021 ta-varaus), sen toteuma on heinäkuun lopussa noin 0,5 milj.euroa.                                               
                                            
Vuoden 2021 talousarviossa on hyväksytty 1,5 milj. euron uuden pitkäaikaisen lainan nosto. Pitkäaikaista lainaa ei ole vielä 31.7.2021 mennessä nostettu alhaisen investointien toteutuman vuoksi. Kuntarahoituksen kuntatodistusta on 2,8 milj. euroa, 300 000 euroa enemmän kuin vuodenvaihteessa. Pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti 597 500 euroa.
Tilinpäätös hetkeen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet noin 620 000 euroa, ostovelkatili on pienentynyt noin 490 000 euroa. Rahavarat ovat heinäkuun lopussa lähes yhtä paljon (880 000 euroa) kuin vuoden vaihteessa.
 
Seitsemän kuukauden toteutuman jälkeen käyttötalouden toimintakate on toteutunut kutakuinkin talousarvion mukaisesti, muutos edelliseen vuoteen on kuitenkin suuri (6,4 %). Tuloslaskelma osan valtionosuudet toteutunevat budjetoidusti. Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan koronakuopasta ei muodostunut niin syvää kuin oli ennustettu, ja verotuloennusteita on voitu parantaa. Seuraava kuntakohtainen verotuloennuste saadaan elokuun lopulla. Talousarvion toteutumaan ei ole loppuvuodelle tiedossa merkittäviä muutoksia. Tilikauden tuloksen ennuste on tällä hetkellä lievästi negatiivinen.

 

Hallintokuntien toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit (aj. 1.1.- 30.6.2021) tuodaan tiedoksi seuraavaan kunnanhallitukseen, kun lautakunnat ovat nämä ensin käsitelleet. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1.1.2021-31.7.2021.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja totesi, että organisaatiouudistuksesta johtuen talousarvion toteutuma esitetään 1.1.-31.7.2021 eikä puolivuosittain.

 

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)