Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen

MUODno-2021-442

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 27 ja 28 § mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvostot ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Kunnan on mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä ja nämä toimielimet yhdistettiin hallintosääntömuutoksessa 1.8.2021 alkaen (15 §) vanhusneuvoston 14.10.2020 § 6 esityksen mukaisesti.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (kuntalaki § 27 ja 28). 

Muonion vanhus- ja vammaisneuvosto on Muonion kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläisyhdistysten, vammaisten sekä vanhustyötä tekevien yhteisöjen yhteistyöelin.

Neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten, ikääntyvien muoniolaisten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhus- ja vammaistyötä tekevien julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista julkiseen päätöksentekoon.

Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja vammaisia muoniolaisia koskevissa asioissa.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan vaikuttamistoimielimillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin elinvoima-, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksiin, pl. salassa pidettävät tai yksilöitä käsittelevät asiat. Lisäksi ao. lautakunnan puheenjohtajalla on perustellusta syystä oikeus rajata vaikuttamistoimielinten edustajien läsnäolo-oikeutta.

Vaikuttamistoimielimien edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa tehtäväalueeseensa liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoimielimillä ei ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Vaikuttamistoimielimillä on oikeus järjestää tarvittaessa kuulemistilaisuuksia.

Aiemmin vanhusneuvostossa on ollut nimetty jäsenet seuraavasti: Muonion Martat, terveydenhuolto, Muonion sotaveteraanit ry, Käsivarren seniorit, Suomen Punainen Risti, Muonion Sydänyhdistys, ikäihmisten parissa työskentelevät, Muonion seurakunta ja edustus sosiaalitoimesta ja kunnanhallituksesta.

Aiemmin vammaisneuvostossa on ollut nimetty jäsenet seuraavasti: Muonion Sydänyhdistys, Suomen Punainen Risti, Reumayhdistys (lakkautettu), Tunturi-Lapin Allergia- ja astmayhdistys, Karpalo-koti, Muonion seurakunta sekä omaisten, sosiaalitoimen ja kunnanhallituksen edustus.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • asettaa toimikaudekseen vanhus- ja vammaisneuvoston, jossa on 9 jäsentä ja edustus kunnanhallituksesta, palvelualueilta ja nuorisovaltuustosta,
 • todeta, että vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, muoniolaisten vammaisten ja ikääntyvien henkilöiden, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhus- ja vammaistyötä tekevien julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista julkiseen päätöksentekoon. Lisäksi neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja muoniolaisia vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa,
 • nimetä hallituksen edustajan ja varaedustajan vanhus- ja vammaisneuvostoon,
 • pyytää Muonion seurakuntaa, Lapin sairaanhoitopiirin Muonion perusterveydenhuollon yksikköä, Muonion Sydänyhdistys ry:tä, SPR Muonion osastoa, Tunturi-Lapin Astma- ja Allergiayhdistystä, Muonion sotaveteriaanit ry:tä, Käsivarren seniorit ry:tä, Muonion Martat ry:tä ja Karpalo-kotia nimeämään neuvostoon jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen,
 • pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään neuvostoon edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan,
 • todeta, että hyvinvointijohtaja nimeää neuvostoon kaksi edustajaa hyvinvointipalveluista ja heille varaedustajat,
 • todeta, että elinvoimajohtaja nimeää neuvostoon edustajan elinvoimapalveluista ja hänelle varaedustajan,
 • todeta, että sivistysjohtaja nimeää neuvostoon edustajan sivistyspalveluista ja hänelle varaedustajan,
 • todeta, että vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat valtuustoon, hyvinvointi-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaan
 • todeta, että vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja sihteerinä toimii ikäihmisten palvelualueen palvelusuunnittelija sekä
 • todeta, että vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoa tarkastetaan tarpeen mukaan.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi hallituksen edustajaksi Pirkko Rauhalan ja varalle Sakari Silenin.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana tuli esille, että neuvoston toimintaedellytykset tulee huomioida talousarviossa.  

Tiedoksi

ao. henkilöt, palvelualueet, nuorisovaltuusto, Muonion seurakunta, LSHP Muonion pth yksikkö, Muonion Sydänyhdistys ry, SPR Muonion osasto, Tunturi-Lapin Astma- ja Allergiayhdistys, Muonion sotaveteraanit ry, Käsivarren seniorit ry, Muonion Martat ry, Aspa Karpalo

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.