Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen tulee lähettää vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 93 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua.

Läsnäolo todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslista on 6.6.2022 julkaistu kunnan verkkosivuilla ja lähetetty sähköisesti kullekin valtuutetulle, varavaltuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle, tarkastuslautakunnan jäsenille sekä vaikuttamistoimielimille.

Päätös

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli läsnä kolmetoista (13) valtuutettua, kolme (3) varavaltuutettua  ja nuorisovaltuuston edustaja. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Kokouskäsittely

Kokoukseen osallistui etäyhteydellä Ulla Kangosjärvi.