Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lisämäärärahan myöntäminen Jerisjokisuun ja Muoniojärven kunnostussuunnitelman laatimiseen

MUODno-2021-629

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Muoniojärven ja Jerisjoen alueen kunnostussuunnitelman laatimiseen on haettu ELY-keskukselta 30.11.2021 päättyvästä rahoitushausta avustusta 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista, jotka ovat arvion mukaan 20 000€ (alv 0%).

Lapin Ely-keskuksen vesistöhankkeiden asiantuntija on käsitellyt avustushakemusta ja ehdottanut hankkeen käsittelyn jatkamista 50 %:n avustusosuudella. Lisäksi Ely-keskuksen edustaja on todennut, että maastoselvitykset (luontoarvot) ja  Natura-arviointi on syytä sisällyttää hankkeeseen, koska kysymyksessä on Natura-suojeluohjelmaan liittyvä alue,  valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan sisältyvä sekä merkittävä kahlaajien ja vesilintujen pesimäalue. Ely-keskus toteaa, ettei voi ennen Natura-arvoinnin valmistumista luvata, että kunnostushanke tulee olemaan toteuttamiskelpoinen. 

Asiasta on käyty Ely-keskuksen edustajan, kunnan vt. kehittämispäällikön sekä luonnonvarapäällikön kesken neuvonpito 19.4.2022. Neuvottelussa päädyttiin pyytämään päivitetty suunnitteluhanketta koskeva kokonaistarjous, johon sisältyy myös edellä mainitut  maastoselvitykset, Natura-arviointi ja muita pieniä täsmennyksiä. Lapin Ely-keskus on hankerahoituksen tuen osalta laskenut, että ehdotetuilla lisäyksillä suunnitteluhankkeen kokonaiskustannus olisi n. 21 400 eur (alv 0 %) + matkat ja näytteet, johon valtion tukea saataisiin 50 % eli 10 700 eur (alv 0 %).

Elinvoimalautakunnan talousarviossa on kohdassa 'yleiset alueet' vesistön kunnostussuunnitelman laatimistyöhön budjetoitu 20 000 euroa ja tuloiksi on arvioitu 15 000 euroa perustuen alkuperäiseen hankesuunnitelmaan. Edellä selostetuin kunnostussuunnitelman kustannusarvion ja rahoitustuen muutoksin kunnan nettomeno hankkeessa kasvaisi n. 5 700 eur (alv 0 %).

Tarjouksen laatijan edustaja on toimittanut päivitetyn tarjouksen 25.4.2022.

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittää edelleen kunnanvaltuustolle myönnettäväksi 7500 lisämäärärahan hankkeen toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää investointeihin yleisiin alueisiin vesistöjen kunnostushankkeelle 7 500 euron lisämäärärahan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää investointeihin yleisiin alueisiin vesistöjen kunnostushankkeelle 7 500 euron lisämäärärahan.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

elinvoiman palvelualue, talouspäällikkö