Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tilinpäätös 2021, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

MUODno-2022-54

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on käyttötalousosaa vahvistaessaan hyväksynyt sivistysosaston sitovuustasoille toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat niiden hoitamiseksi. Valtuuston asettama sitovuustaso on tehtävätason toimintakate.

Kunnanhallituksen laatiman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnalle tulee raportoida talousarvion toteutuminen neljännesvuosittain. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumiset käsitellään lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman toteutumiseen vaikutti koronavirusepidemiatilanne. Sivistystoimen ulkoinen toimintakate 16.2.2022 tiedon mukaan ennen poistoja on seuraava:

Talousarvio
+ muutokset 

  Toteutunut    

Erotus       

4 956 510 €     

4 800 523 €    

155 987 €  

     

Sitovalla talousarviotasolla talous on toteutunut seuraavasti:

  Talousarvio
+ muutokset   
Toteutunut

Erotus

Hallinto- ja tukipalvelut

100 385 € 96 478 €

3 907 €

Varhaiskasvatus                    

1 048 713 € 936 274 €

112 439 €

Perusopetus                         

2 713 057 € 2 682 358 €  

30 699 €

Lukio

613 087 €   615 163 € 

-2 076 €

Kansalaisopisto                   

109 296 € 102 747 €

6 549 €

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut     

171 992 € 183 154 €

-11 162 €

Nuorisopalvelut                     

112 952 €  111 539 € 

1 412 €

Liikuntapalvelut

87 028 € 72 810 €

14 218 €

       

Talousarvion on toteutumaraportti esityslistan oheismateriaalina. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimitetaan myöhemmin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ylittivät odotetun, virkavapaat ovat vaikuttaneet kustannuksia alentavasti ja kotihoidontukea on maksettu odotettua vähemmän. Perusopetuksessa ja lukiossa valtion koronatuki kattoi tarvittua lisäresurssia. Sijaiskulut olivat merkittävät. Kuljetus- ja sisäiset majoitus- ja ravitsemispalvelut ylittivät arvioidun. Laajennetun oppivelvollisuuden aiheuttamat kustannukset olivat lukiossa budjetoitua suuremmat, koska opiskelijamäärä oli talousarviossa oletettua suurempi. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa sijaiskulut aiheuttivat ylitystä. Nuorisopalveluissa suuret hankkeet, erityisesti #harrastamisenSuomenmalli ovat nostaneet sekä kustannuksia että tuloja. 

Koronatilanne on lisännyt sekä kustannuksia että tuloja, mutta myös vähentänyt kustannuksia, koska kaikkea suunniteltua toimintaa ei ole voitu toteuttaa.

Ehdotus

Esittelijä

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion toteutumaraportin sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja lähettää nämä edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut


Elinvoimapalveluiden talousarvio vuodelta 2021 on toteutunut menojen osalta lähes budjetoidusti. Elinvoimapalveluiden kokonaismenot ylittyivät 3600 eur mutta tulot ylittyivät yhteensä 288414 eur.

Tulojen ylitykset johtuivat osittain ennalta arvaamattomista tuloista, joita ei ole kyetty budjetoimaan, osittain koronan aiheuttamista muutoksista.
 

50 Hallinto ja tukipalvelut

 

ta

tot

Tulot

12100

14224

Menot

-213108

-184956

Netto

-201008

-170732

Hallinnon tuloihin on saatu arvioitua enemmän työllistämistukia. Menoja säästetty palkoissa, asiakaspalveluiden ostoissa kunnilta, asiantuntijapalveluiden hankinnassa ja matkustuskuluissa.
 

51 Rakennustarkastuspalvelut

 

ta

tot

Tulot

50110

67068

Menot

-100978

-100764

Netto

-50868

-33696

Rakennustarkastuspalvelun tulot olivat lähes 15.000 eur suuremmat kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupatulojen kasvuun vaikutti mm. paloaseman, rivitalojen ja useamman omakotitalon rakentaminen.
 

54 Ravitsemus- ja siisteyspalvelut

 

ta

tot

Tulot

981300

1050265

Menot

-996248

-978314

Netto

-14948

71951

Ravitsemus- ja siisteyspalveluiden tulojen ylityksen aiheutti vanhusten palveluasumisessa tapahtunut suunnitelmamuutos. 
 

56 Kiinteistö- ja tiepalvelut

 

ta

tot

Tulot

963911

1061585

Menot

-2015562

-2054046

Netto

-1051651

-992461

Kiinteistöpalvelun tulojen ylitys aiheutui osittain arvioitua suuremmista vuokratuloista, osittain kunnan omistamille taloyhtiöille myydystä korjauspalvelusta, jota ei ole pystytty ennakoimaan.


 

58 Liikuntapaikat ja reitistöt

 

ta

tot

Tulot

3630

2485

Menot

-174933

-160320

Netto

-171303

-157835

 

 

 

 

60 Kuntakehitt. ja markkinointipalv

 

ta

tot

Tulot

5400

37692

Menot

-197252

-201279

Netto

-191852

-163587

Kuntakehittäminen ja markkinointipalveluissa tulona projektien eu-tuet.

64 Vesihuoltolaitos

 
 

ta

tot

Tulot

509250

580796

Menot

-410419

-425187

Netto

98831

155609

Vesihuollon tulojen nousun on aiheuttanut veden ja jäteveden käytön lisäys. Vedenkulutuksen kasvu on suurin Oloksen alueella, missä veden käytön kuutiomäärä nousi 38.66 % ja jäteveden 47,23 % edellisestä vuodesta. Yllättävän veden ja jäteveden kuutiomäärän nousun arvioidaan johtuvan koronan aiheuttamasta lisääntyvästä vapaa-ajan asuntojen käytöstä.

Investoinnit:
Muu talonrakennus –osatehtävässä palveluasumisyksikön hankkeelta on suorittamatta 200 000 eur. Kaarnikan varasto on rakentamatta, koska kiinteistön omistaja ei ole antanut suostumusta 50 000 eur.

Liikenneväylät –osatehtävässä on Ollintien rakentaminen jäänyt tekemättä, sopimusten puutteiden vuoksi.

Liikunta-alueet –osatehtävä:

Vesilaitos ja viemärilaitos –osatehtävä:
Vedenottamon rakentaminen siirretty vuodelle 2022.

Kaavoitus -osatehtävässä kirkonkylän osayleiskaavan luonnosvaihe toteutettu vuonna 2021. Kaavoitustyö jatkuu vuonna 2022. 

Investointien talousarviototeutuma osatehtävätasolla kokouksen oheismateriaalina.

Toiminnalliset tavoitteet kokouksen oheismateriaalina.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien talousarviovertailun sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja lähettää nämä edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

HYVINVOINTIPALVELUT

TILINPÄÄTÖS 2021

TOTEUMA 12/2021 HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO

Muonion kunta/ SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Ta-vertailu

 

 

 

 

27.2.2022 19:12:25

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22

 

 

 

Talousarvio

Talousarvio

Jäljellä

%

TA-muutos

Edellinen

 

 

+ muutokset

toteuma

 

 

 

 

***

TOIMINTATULOT (ulkoiset)

0

17 568,72

-17 569

0,00

0

0,00

***

TOIMINTAMENOT (ulkoiset)

-152 580

-154 041,20

1 461

101,00

0

-96 582,61

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-152 580

-136 472,48

-16 108

89,40

0

-96 582,61

               

 

Sosiaalitoimen hallinnon menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tuloja ei oltu sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueelle arvoitu ollenkaan vuodelle 2021, jonka seurauksena tehtäväalue on 16 108€ ylijäämäinen.

 

TOTEUMA 12/2021 TYÖLLISYYSPALVELUT

Muonion kunta/ TYÖLLISYYSPALVELUT

Ta-vertailu

 

 

 

 

27.2.2022 19:12:25

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22

 

 

 

Talousarvio

Talousarvio

Jäljellä

%

TA-muutos

Edellinen

 

 

+ muutokset

toteuma

 

 

 

 

***

TOIMINTATULOT (ulkoiset)

147 000

169 747,33

-22 747

115,50

0

159 362,18

***

TOIMINTAMENOT (ulkoiset)

-259 773

-259 644,76

-128

100,00

0

-294 237,99

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-112 773

-89 897,43

-22 876

79,70

0

-134 875,81

               

Työllisyyspalveluiden tilikauden 2021 menot ovat olleet talousarviosuunnitelman mukaiset, mutta tulot ovat ylittäneet, minkä vuoksi työllisyyspalveluiden tehtäväalue on ollut 22 876€ ylijäämäinen. Arvioitua enemmän tuloja on tullut etenkin myyntituotoista kuntayhtymiltä 19 022€.

 

TOTEUMA 9/2021 SOSIAALIPALVELUT

Muonion kunta/ SOSIAALIPALVELUT

Ta-vertailu

 

 

 

 

27.2.2022 19:12:25

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22

 

 

 

Talousarvio

Talousarvio

Jäljellä

%

TA-muutos

Edellinen

 

 

+ muutokset

toteuma

 

 

 

 

***

TOIMINTATULOT (ulkoiset)

30 650

6 560,73

24 089

21,40

0

3 514,75

***

TOIMINTAMENOT (ulkoiset)

-414 829

-360 023,92

-54 805

86,80

0

-398 667,24

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-384 179

-353 463,19

-30 716

92,00

0

-395 152,49

               

Sosiaalipalveluiden tehtäväalueen tulot ovat jääneet talousarviota pienemmäksi, mikä selittyy, sillä että talousarviovuodelle 2021 varattu sosiaalityöntekijän 50% työpanoksen myyminen ei ole toteutunut. Menot ovat myös toteutuneen arvoitua pienempänä, jolloin ylijäämä sosiaalipalveluiden tehtäväalueella on ollut 30 716€. Ylijäämää on tullut vakituisten viranhaltijoiden kuukausipalkoista mm. vs. hyvinvointijohtajan palkkaa on elokuusta lähtien maksettu 50% hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen toimesta ja yksikössä on sosiaalityöntekijän vajaus, jonka vuoksi palkkamenot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myös asiakaspalveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä.

 

TOTEUMA 12/2021 VAMMAISPALVELUT

Muonion kunta/ VAMMAISPALVELUT

Ta-vertailu

 

 

 

 

27.2.2022 19:12:25

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22

 

 

 

Talousarvio

Talousarvio

Jäljellä

%

TA-muutos

Edellinen

 

 

+ muutokset

toteuma

 

 

 

 

***

TOIMINTATULOT (ulkoiset)

9 800

10 698,28

-898

109,20

0

12 345,87

***

TOIMINTAMENOT (ulkoiset)

-1 295 968

-1 160 204,23

-135 764

89,50

0

-1 033 954,44

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-1 286 168

-1 149 505,95

-136 662

89,40

0

-1 021 608,57

               

Vammaispalveluiden tehtäväalue on toteutunut vuoden 2021 talousarvioon nähden ylijäämäisenä. Ylijäämään on muodostunut asiakaspalveluiden ja palveluiden ostoista henkilökohtaisten avustajien ja työsuhteisten palkoista. Vammaispalveluiden tehtäväalue on toteutunut 136 662€ arvioitua pienemänä.

 

TOTEUMA 12/2021 IKÄIHMISTEN PALVELUT

 

Muonion kunta/ IKÄIHMISTEN PALVELUT

Ta-vertailu

 

 

 

 

27.2.2022 19:12:25

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22

 

 

 

Talousarvio

Talousarvio

Jäljellä

%

TA-muutos

Edellinen

 

 

+ muutokset

toteuma

 

 

 

 

***

TOIMINTATULOT (ulkoiset)

731 630

700 896,57

30 733

95,80

0

637 534,31

***

TOIMINTAMENOT (ulkoiset)

-3 151 697

-3 341 089,28

189 392

106,00

-10 320

-3 264 652,22

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-2 420 067

-2 640 192,71

220 126

109,10

-10 320

-2 627 117,91

               

Ikäihmisten palvelualueen tulot ovat jääneet 30 733€ arvioitua pienemmäksi, missä eniten ovat alittuneet myyntituotot valtiolta. Talousarvion 2021 mukaiset menot ovat ylittyneet 189 392€ ja yhteensä ikäihmisten palvelualueen alijäämä on 220 126€. Suurimmat ylitykset ovat muodostuneet vuosiloma ja muut sijaiset, sekä määräaikaisista sijaisista, että sisäisistä ravitsemus- ja majoituspalveluista.

 

TOTEUMA 12/2021 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

Muonion kunta/ TERVEYSPALVELUT

Ta-vertailu

 

 

 

 

27.2.2022 19:12:25

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22

 

 

 

Talousarvio

Talousarvio

Jäljellä

%

TA-muutos

Edellinen

 

 

+ muutokset

toteuma

 

 

 

 

***

TOIMINTATULOT (ulkoiset)

0

987,76

-988

0,00

0

1 014,56

***

TOIMINTAMENOT (ulkoiset)

-6 842 256

-6 447 562,64

-394 693

94,20

0

-6 400 279,48

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-6 842 256

-6 446 574,88

-395 681

94,20

0

-6 399 264,92

               

 

Talousarviovuonna 2021 terveyspalveluiden menot ovat alittuneet merkittävästi, kaikkinensa 395 681€. Merkittävin alitus on ollut menokohdassa asiakaspalveluiden ostos kuntayhtymiltä, jotka ovat alittuneet 404 468€. Merkittävät tulot ovat olleet perus- ja erikoissairaanhoitoon saadut koronatuet (noin 550.000 euroa) ja LSPH:n jäsenkuntalaskutuksen oikaisu, mikä käsittää LSHP:n taseessa olleen ylijäämän palautuksen peruskunnille (Muonion osuus 300.000 euroa).

 

TOTEUMA 12/2021 HYVINOVINTIPALVELUT YHTEENSÄ

Muonion kunta/ HYVINVOINTIPALVELUT

Ta-vertailu

 

 

 

 

27.2.2022 19:12:25

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 LASKENNALLINEN 27/02/22

 

 

 

Talousarvio

Talousarvio

Jäljellä

%

TA-muutos

Edellinen

 

 

+ muutokset

toteuma

 

 

 

 

***

TOIMINTATULOT (ulkoiset)

919 080

913 237,70

5 842

99,40

0

813 771,67

***

TOIMINTAMENOT (ulkoiset)

-12 117 103

-11 730 844,34

-386 259

96,80

-10 320

-11 488 373,98

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-11 198 023

-10 817 606,64

-380 416

96,60

-10 320

-10 674 602,31

               

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalveluiden talousarvio 2021 on toteutunut 380 416€ ylijäämäisenä. Suurimpina tekijöinä ylijäämään ovat terveydenhuollon noin 400 000€ pienemmät menot sekä palvelualueiden: hyvinvointipalveluiden hallinto, työllisyyspalvelu, sosiaalihuolto ja vammaispalvelut yhteensä noin 200 000€ alitukset. Ylitystä on tullut vain ikäihmisten palvelualueella noin 220 000€.

 

Toiminnallisten tavoitteiden 2021 toteutuminen liitteenä

Ehdotus

Esittelijä

Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja lähettää nämä edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Lautakunta keskusteli ikäihmisten palveluiden sijaistilanteesta, henkilöstön jaksamisesta, asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisestä sekä hoitoalan imagosta

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnan uusi organisaatio tuli voimaan elokuun alusta 2021. Teknisen lautakunnan nimi muuttui Elinvoimalautakunnaksi. Elinkeinolautakunta lakkasi olemasta ja sen sitovat tehtäväalueet siirtyivät elinvoimalautakunnan tehtäväalueelle Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut. Elinvoimalautakunnan tehtävätasot muuttuivat niin että uusia tehtävätasoja ovat: Rakennusvalvontapalvelut (entinen teknisen hallinnon rakennustarkastus kustannuspaikka 4010), liikuntapaikat ja reitistöt (entinen liikuntatoimen reitistöt kustannuspaikat 3820-3825), kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut (entinen Elinkeinolautakunta ja yleishallinnon terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen kustannuspaikka 1190). Lisäksi kiinteistöt ja alueiden käytön kustannuspaikat 4400-4620 yhdistyvät kiinteistö- ja tiepalveluiksi. Alueiden käytön kustannuspaikat 4100-4130 siirtyivät hallinto- ja tukipalveluiden alle.

Elinvoimalautakunta on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan 1.3.2022. Toimintakertomus oli tehty vanhan organisaation mukaisena. Koska vanha organisaatio oli voimassa 31.7.2022 asti, tulee toimintakertomuksessa näkyä molemmat organisaatiomallit. 

Päivitetty toimintakertomus 2021 pykälän oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy oheismateriaalina esitetyn, päivitetyn toimintakertomuksen vuodelle 2021 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajille. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä ja hallituksen on saatettava se tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 • Tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja velkaisuutta yhtenevillä tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten kanssa.
 • Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.
 • Rahoituslaskelma osoittaa kunnan rahan käytön ja rahan lähteet tilikaudella. Se osoittaa tulorahoituksen määrän ja riittävyyden investointien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutuneita varoja.
 • Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Vertailun tiedot saadaan tilikaudelle hyväksytystä talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Se tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelman sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Siihen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat mm. arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Talouden tasapainottaminen

Kunnalla on taseessa vuoden 2021 lopussa ylijäämää 1 826 211 euroa ja vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma on laadittu siten, että taseen ylijäämä ja vuoden 2022 talousarvio riittävät kattamaan suunnitelmavuosien alijäämäisen tuloksen.

Vuoden 2021 tilinpäätös

Toimintakate toteutui 95,2 % ja investointien nettomenot 78,3 %. Käyttötalouden ylitykset ovat 239 651 ja investointien 26 033 euroa.

Talousarviovuoden suurin investointihanke oli uuden 25 paikkaisen ikäihmisten palveluasumisyksikön rakentaminen. Hankkeen kustannusarvio oli 3,2 milj. euroa ja se toteutettiin pääosin vuosien 2020-2021 aikana. Hankkeesta 845 745 euroa toteutui vuoden 2020 aikana ja 1 999 674 euroa vuoden 2021 aikana. Rakennus vastaanotettiin sisäpuolisin osin elokuun lopussa.

Tilikausi 2021

 • toimintakate

-18 194 031,–

 • vuosikate

  2 029 587, –

 • tulos

1 226 769,–

 • ylijäämä

  1 256 316, –

 

Talousarviossa verotuloiksi arvioitiin 9 870 000 euroa. Verotulot toteutuivat 105,6 %, 553 173 enemmän kuin arvio. Ylityksestä noin 363 000 euroa kertyi yhteisöverotuotosta ja noin 216 400 euroa kunnallisverotulosta.  Valtionosuuksiin arvioitiin 9 822 326 euroa. Valtionosuuksia toteutui 17 831 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

Vuosikate toteutui 374,7 prosenttia, mutta huononi edelliseen vuoteen verrattuna 19,4 prosenttia. Vuosikatteen merkittävän suuri poikkeama talousarvioon johtui verotulojen ennakoitua paremmasta toteutumasta ja terveyspalveluiden tehtäväalueen menojen alittumisesta.

Käyttöomaisuuden poistot ovat noin 802 818 ja poistoerokir­jaukset 29 548 euroa. Poistoero koostuu yläkoulun ja terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjausten investointivarausten purkamisesta.

Tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Taseen ylijäämä vuoden lopussa on 1 826 211 euroa.

Henkilöstömenot ylittyivät 2,2 % talousarvioon verrattuna (n. 191 000 euroa) ja kasvoivat 4,4 % (n. 382 600 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömenot kasvoivat erityisesti vanhustyö/kotipalvelussa. Lomapalkkavelkakirjauksia kirjattiin lisää noin 73 900 euroa. Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 204, joista vakituisia 152 ja määräaikaisia 52. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstö on vähentynyt 10 henkilöä.

Pitkäaikaista uutta lainaa ei nostettu ja vanhoja lainoja lyhennettiin 920 000 euroa. Kuntatodistusohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa nostettiin 1,2 milj. euroa lisää edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ja sitä oli vuoden lopussa 3,7 milj. euroa. Lainakanta kasvoi ja oli 6 665 000 eli 2 872 euroa asukasta kohden, kasvua 92 euroa/asukas. Lainat ja vastuut olivat vuoden lopussa 11 573 000 eli 4 986 euroa asukasta kohden.

Konsernitilinpäätöksen tulos on 1 293 213 ja ylijäämä 1 331 514 euroa. Konsernilainojen määrä on 9,5 milj. euroa, 4 073 euroa asukasta kohden.

Konsernin lainat ja vuokravastuut ovat 14 537 000 eli 6 263 euroa asukasta kohden. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus huononi ja oli 46,6 % (41,2 % v.2020), myös laskennallinen lainanhoitokate huononi ja oli 2,04 (2,53 v. 2020).

Tilinpäätöskirja toimitetaan esityslistan ohessa.

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus

 • esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2021 tuloksesta, 1 226 769 euroa, kirjataan poistoeron vähennykset 29 548 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 256 314 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille,
 • hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Lisäksi hallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö Merja Hietala esitteli tilinpäätöksen ja poistui ennen päätöksentekoa.

Hallitus keskusteli mm. hyvinvointialueen vaikutuksesta kunnan talouteen ja asuntotilanteesta.

Perustelut

Tarkastuslautakunta 23.5.2022, 24 §

Kunnan tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen vuodelta 2021 ja esittää tilintarkastushavainnot ja tilintarkastuskertomuksen.

Ehdotus: puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle
 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään
 3. esittää valtuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

Päätös 

Kunnan tilintarkastaja esitti tilintarkastushavainnot ja tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen olennainen ylitys on ikäihmisten palvelualueella 220 tuhatta euroa (9,1 %).

Tarkastuslautakunta

 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle
 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään
 3. esittää valtuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021–31.12.202 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitun talousarviopoikkeaman.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle
 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään
 3. esittää valtuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitun talousarviopoikkeaman.

Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

 

Tämän päätöksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään 15 minuutin tauko. Tauon päättymisen jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi, että kokouksessa ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa. 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki esitteli vuoden 2021 tilinpäätöstä mm. toiminnallisten tavoitteiden kannalta palvelu- ja tehtäväalueittain. Kunnan asukasluku ja verotulot kasvoivat ja myönteistä kehitystä tulee kyetä ylläpitämään jatkossa.

Haasteellisuutta ja muutoksia osoittaa henkilöstön osalta kasvaneet terveysperusteiset poissaolot, osin ne selittyvät koronan vaikutuksella toimintaan, mutta toisaalta pidentyneet poissaolot ovat myös kasvaneet.

Isoja muutoksia on takana, käynnissä ja tulevaisuudessa, ja näitä ovat mm. organisaatiouudistuksen jatkuminen sivistyspalveluissa, hyvinvointialueen käynnistyminen vuoden vaihteessa ja mm. TE2024 muutos tulevaisuudessa. Tavoitteena on entistä parempivointinen kunta, tiimityön tiivistäminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen. Tulevat muutokset esim. hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä ei poista huolta kuntalaisista tulevaisuudessakaan. 

Kunnanjohtaja esitti henkilöstölle ja päättäjille kiitoksen kuluneesta vuodesta.  

Valtuuston, kunnanhallituksen ja ryhmien puheenvuoroissa todettiin mm., että vuoden tulos oli talouden kannalta erinomainen ja toiminnassa saatiin isoja muutoksia aikaan mm. hallinto- ja organisaatiouudistuksilla. Toisaalta muutokset jatkuvat mm. hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä ja suunnitellun TE 2024 palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kuntiin. Muutokset haastavat henkilöstön työhyvinvointia ja sitä täytyy tukea. Liian tiukalle ei voida vetää, jotta kehittäminen voi jatkua, mutta muutosten jalkauttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi asuntopulan ratkaisemiseen tulee panostaa. Palvelualueet saivat kiitosta myös talousarvion noudattamisessa. Kaikki kiittivät yhteistyöstä henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.

Talouspäällikkö esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Tiedoksi

palvelualueet

Liitteet

Oheismateriaali