Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vuoden 2021 arviointikertomus

MUODno-2022-225

Perustelut

Tarkltk 20.4.2022 § 19

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kuntakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esityslistan oheismateriaalina on alustava arviointikertomusluonnos, joka toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussa.

Ehdotus: puheenjohtaja

Käydyn keskustelun jälkeen lautakunta antaa ohjeita arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös 

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen.

 

—   —

Tarkltk 23.5.2022 § 25

Ehdotus: puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnan­val­tuus­tol­le, että

  • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
  • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tie­dok­si toimenpiteitä varten,
  • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat kä­sit­te­le­mään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet ker­to­muk­sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden loka­kuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toi­men­pi­teis­tä.

Päätös 

Tarkastuslautakunta viimeisteli ja allekirjoitti arviointikertomuksen sekä hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnan­val­tuus­tol­le, että

  • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
  • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tie­dok­si toimenpiteitä varten,
  • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat kä­sit­te­le­mään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet ker­to­muk­sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden loka­kuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toi­men­pi­teis­tä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Maria Pietikäinen esitteli tarkastuslautakunnan toimintaa ja laaditun arviointikertomuksen. 

Tarkastuslautakunta edellyttää, että työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota ja seurata sen kehitystä mm. kyselyillä.

Tiedoksi

kunnanhallitus, palvelualueet

Liitteet

Oheismateriaali