Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hyvinvointijohtajan määräaikaisen viran täyttäminen, virkavaali

MUODno-2022-18

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 24.1.2022 § 11, että hyvinvointijohtajan määräaikainen (1.3.2022–31.12.2022) virka julistetaan haettavaksi.

Organisaatiouudistuksessa päätettiin, että hyvinvoinnin palvelualueella toimeenpannaan 1.3.2022 alkaen johtavan sosiaalityöntekijän virka. Tämän viran tehtävänkuvauksen hyväksyminen on hyvinvointijohtajan ja palkan määrittäminen kunnanhallituksen tehtävä. Virkaan sisältyy mm. esimiestehtäviä, jotka siirtyvät hyvinvointijohtajalta. Hyvinvointijohtajan 1.3.2022 päivitetyn tehtävänkuvauksen hyväksyy kunnanjohtaja. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa tai palkkaa taikka hyvinvointijohtajan päivitettyä tehtävänkuvausta tai palkan määrittelyä ei vielä ole tehty.

Hyvinvointijohtajan viran haku- ja valintaprosessin ajaksi tulee ottaa henkilö avointa virkaa hoitamaan. Viran haettavaksi julistamiseen liittyvä valmistelu tehdään maaliskuun aikana. Hyvinvointijohtajan virka on hallintosääännössä oleva virka ja siten hyvinvointialueen suositusta rekrytoinneista voidaan tulkita niin, että virka voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana. Kyseessä ei ole uuden viran täyttäminen. Eri kunnat ovat edelleen rekrytoineet johtavia viranhaltijoita sosiaali- ja terveydenhuollon johtaviin tehtäviin. 

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus

 • ottaa ********* hoitamaan hyvinvointijohtajan avointa virkaa ajalle 1.3.2022–30.4.2022. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisellään.
 • jatkaa hyvinvointijohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran täyttämisprosessia siten, että virka täytetään 1.5.2022 alkaen uuden tehtäväkuvauksen ja palkan tiedoin.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • ottaa ********* hoitamaan hyvinvointijohtajan avointa virkaa ajalle 1.3.2022–30.4.2022. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisellään.
 • jatkaa hyvinvointijohtajan määräaikaisesti voimassa olevan viran täyttämisprosessia siten, että virka täytetään 1.5.- 31.12.2022 uuden tehtäväkuvauksen ja palkan tiedoin.

Esteellisyys

Pirkko Rauhala (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko klo 17.57-18.05.

Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen tauon alkamista. 

Pirkko Rauhala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Keskustelun aikana Teemu Taulavuori esitti, että hyvinvointijohtajan virka laitetaan määräaikaisena haettavaksi. Minna Back ja Ulla Kangosjärvi kannattivat Taulavuoren tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty vs. kunnanjohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, jossa vs. kunnanjohtajan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Taulavuoren tekemää esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Silén ja Myllykangas) ja 4 EI-ääntä (Kangosjärvi, Mikkola, Taulavuori ja Back). Puheenjohtaja totesi, että Taulavuoren esitys on voittanut äänestyksen.

Valmistelija

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtajan määräaikainen virka oli haettavana 16.3.-29.3.2022. Ilmoitus on julkaistu kuntarekry.fi-palvelussa, mol.fi-sivustolla ja kunnan verkkosivuilla. 

Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, joista ********* on kelpoisuus avoinna olevaan virkaan. Hän on hoitanut hyvinvointijohtajan virkaa sijaisena ja sen ollessa avoimena.

 

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus valitsee ma. hyvinvointijohtajan virkaan ajalle 1.5.-31.12.2022 xxxxxxxxxxxxx. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisellään. Koeaikaa ei aseteta. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

Pirkko Rauhala (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Pirkko Rauhala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi ja varajäsen Ulla-Maija Kangosjärvi saapui paikalle.

Valmistelija

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen 30.3.2022 § 60 päätökseen on saapunut ********* oikaisuvaatimus 14.4.2022. Oikaisua vaaditaan menettelyn osalta työhaastattelun järjestämiseksi ja valintapäätöksen saattamiseksi valtuustolle. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa.

Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan viranhaltijalain 5 §:n mukaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Virkavalinnan suorittava toimielin tai viranhaltija voi ottaa päätöstä tehdessään huomioon myös tiedot hakijoiden aikaisemmasta toiminnasta ja sen puitteissa osoittaman ansioituneisuuden.

Määräaikaisen hyvinvointijohtajan virkaa haki kaksi henkilöä, joista ainoastaan ********* täytti kelpoisuusvaatimukset. ********* on toiminut vs. hyvinvointijohtajana 1.3.2021-28.2.2022 ja vt. hyvinvointijohtajana 1.3.2022-30.4.2022. Työhaastattelua ei järjestetty, koska ********* on toiminut hyvinvointijohtajan virassa vuoden ja näin hallitus voi ottaa huomioon tiedot hänen aikaisemmasta toiminnastaan ja ansioistaan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja II varapuheenjohtaja sekä valtuuston puheenjohtaja ja II varapuheenjohtaja sekä vs. kunnanjohtaja ovat käyneet keskustelun 4.5.2022 *********kanssa viranhoitoon liittyen.

Ansiovertailu toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen päätöksestä 30.3.2022 § 60 ja ehdottaa valtuustolle, että se

 • valitsee määräaikaiseen hyvinvointijohtajan virkaan 31.12.2022 saakka *********
 • vahvistaa, että viran kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa 4 697,52 euroa/kk
 • vahvistaa, että tämä virkasuhde voidaan irtisanoa molemmin puolin noudattaen SOTEsopimuksen ja KVTES:n määräyksiä (työnantajan osalta 1 kk ja viranhaltijan osalta 14 päivää), eikä irtisanomisaikaan viranhaltijan puolelta sovelleta kahden kuukauden vähimmäisvaatimusta KVTES:ista poiketen (valtuuston ottama viranhaltija)
 • toteaa, että valinnassa ei sovelleta koeaikaa eikä edellytetä todistusta terveydentilasta
 • toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan. Ilmoitus viran vastaanottamisesta tulee toimittaa viimeistään 12.6.2022.

 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Varajäsen Ulla-Maija Kangosjärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen päätöksestään 30.3.2022 § 60 ja ehdottaa valtuustolle, että se

 • valitsee määräaikaiseen hyvinvointijohtajan virkaan 31.12.2022 saakka Henri Muotkan
 • vahvistaa, että viran kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa 4 697,52 euroa/kk
 • vahvistaa, että tämä virkasuhde voidaan irtisanoa molemmin puolin noudattaen SOTEsopimuksen ja KVTES:n määräyksiä (työnantajan osalta 1 kk ja viranhaltijan osalta 14 päivää), eikä irtisanomisaikaan viranhaltijan puolelta sovelleta kahden kuukauden vähimmäisvaatimusta KVTES:ista poiketen (valtuuston ottama viranhaltija)
 • toteaa, että valinnassa ei sovelleta koeaikaa eikä edellytetä todistusta terveydentilasta
 • toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan. Ilmoitus viran vastaanottamisesta tulee toimittaa viimeistään 12.6.2022. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Esteellisyys

 • Pirkko Rauhala (hallintolaki 28.1. §)

Kokouskäsittely

Pirkko Rauhala ilmoitti olevansa esteellinen. Varavaltuutettu Petri Sinikumpu saapui paikalle tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

asianosainen, hyvinvointipalvelut, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., 90100 Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.