Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kukaslompolovaaran asemakaavan kaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksyminen

MUODno-2022-164

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Metsähallitus on lähestynyt Kukaslompolovaaran asemakaavan laatimistarpeella.

Kaavamuutoksen käynnistämiseksi laadittava sopimus koskee valtion omistamaa kiinteistöä Pohjoinen valtionmaa 498-893-10-1 (n. 113 ha määräala em. kiinteistöstä). Kukaslompolovaaran alueella on voimassa osayleiskaava.

Metsähallituksen tavoitteena on kaavoittaa asemakaavana liiketoiminta-alue, jonka kokonaisrakennusoikeus on 10 000 k-m2.  Alueelle olisi tavoitteena toteuttaa taidestudio, ravintola- ja majoitusrakentamista, taidepuisto, kappeli sekä rantasaunarakennus/-rakennukset.

Käynnistämissopimuksessa sovitaan,​ että maanomistaja vastaa asemakaavan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista ja asemakaavan valmistelun yhteydessä vaadittavien selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista kunnan kaavoitustaksan mukaisesti.

Asemakaavasta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö-​ ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti.

Sopimusluonnos toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kukaslompolovaaran asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kukaslompolovaaran asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

kaavoittaja, elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)