Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

MUODno-2022-124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnanvaltuusto on talousarviossaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 hyväksynyt Yläkoulun urheilukentän peruskorjauksen suunnitteluun 20 000 euroa vuodelle 2022 sekä 600 000 euroa vuosille 2023 ja 2024, yhteensä 1 220 000 eur. 
Tällä hetkellä hankkeen arvioidut kustannukset ovat 1 300 000 euroa, mutta tarkka kustannusarvio pystytään laskemaan vasta suunnittelun valmistuttua. 

Hankkeelle on suunniteltu haettavaksi avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen investointihankkeiden avustusmäärärahasta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannusarvio on yli 700.000 euroa. Kustannusarvioltaan enintään 700.000 euron hankkeissa valtionapuviranomainen on ao. aluehallintovirasto. Avustushakemukset toimitetaan ao. aluehallintoviraston (AVI) sähköisen asiointipalvelun kautta. Aluehallintovirasto asettaa hankkeet kiireellisyysjärjestykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa päätösvaltaansa kuuluvista hankkeista valtakunnallisen esityksen ja pyytää siitä lausunnon valtion liikuntaneuvostolta. Avustusta myönnetään enintään 30 % hankkeen arvonlisäverottomasta kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin 750.000 €, uimahallien kohdalla enintään 1.000.000 €. Valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkahankkeiden avustus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen enimmäismäärä päätetään vuosittain.

Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että mahdollisuus saada avustusta olisi parempi, mikäli hankkeen toteutusaikataulu siirrettäisiin vuosille 2024 ja 2025. 


Hallintosäännön 60 § mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että yläkoulun urheilukentän rakentaminen siirretään vuosille 2024 (680 000 eur) ja 2025 (600 000 eur).

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on käsitellyt talousarvio ja taloussuunnitelmavuosille budjetoitua Urheilukentän peruskorjausta. Hanke on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti budjetoitu toteutettavaksi vuosina 2023 (600 000 euroa) ja 2024 (600 000 euroa), avustusprosentti 30 % (360 000 euroa). Talousarviovuodelle 2022 on budjetoitu 20 000 euroa (14 000 netto) suunnittelukustannuksiin.

Aluehallintoviraston ilmoituksen mukaan hankkeen toteuttamisen siirtäminen vuosille 2024 ja 2025 mahdollistaisi paremmin haettavan avustuksen saannin. Elinvoimalautakunta esittää, että yläkoulun urheilukentän rakentaminen siirretään vuosille 2024 (680 000 euroa) ja 2025 (600 000 euroa). Talousarvio on sitova vain talousarviovuoden osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Urheilukentän peruskorjauksen toteuttaminen siirretään vuosilta 2023 ja 2024 vuosille 2024 (680 000 euroa) ja 2025 (600 000 euroa). Arvioitu avustusprosentti hankkeelle on 30 prosenttia (384 000 euroa).

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Urheilukentän peruskorjauksen toteuttaminen siirretään vuosilta 2023 ja 2024 vuosille 2024 (680 000 euroa) ja 2025 (600 000 euroa). Arvioitu avustusprosentti hankkeelle on 30 prosenttia (384 000 euroa).

 

 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

elinvoimapalvelut, taloushallinto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.