Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kuntalaisaloite jätehuollon järjestämisestä

MUODno-2014-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tunturi-Lapin KotiMökki ry on toimittanut kuntalaisaloitteen 15.12.2014 (Dnro 211/16.12.2014), jossa vaaditaan kuntalaisille oikeutta valita ja tehdä sopimus jätehuoltoyrittäjien kanssa. Kuntalaisilla ei ole kirjallista sopimusta Lapecon kanssa.

Aloitteessa vaaditaan, että jätehuollon järjestämisestä päätetään vaihtoehtojen välillä ja selvitetään kuntalaiselle koituvien jätehuoltomaksujen suuruus järjestettäessä jätehuolto ns. Kolarin mallin mukaan. Aloitteessa on yhteensä yli 200 allekirjoitusta.

Jätehuoltolain 35 §:n mukaan kunnan on järjestettävä seuraavat palvelut

 • astiatyhjennykset jokaiselta asumiseen käytettävältä tai julkisen toiminnan kiinteistöltä, jotka ovat astiatyhjennysalueella
 • alueellinen keräys niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät kuulu astiatyhjennykseen
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto
 • jäteasemapalvelut
 • jätteen käsittelyn järjestäminen
 • jäteneuvonta ja tiedottaminen
 • jätteenkuljetusten kilpailutukset
 • jätehuoltoviranomaisen tehtävät
 • jätehuoltomääräysten antaminen
 • määräyksistä poikkeamispäätökset
 • jätetaksan hyväksyminen
 • jätemaksujen maksuunpanot, maksujen perintä
 • jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
 • jätteenkuljetuksen seuranta
 • jätteenkuljetusrekisterin pitäminen
 • jätehuollon poikkeamispäätökset.

Kunta on siirtänyt vuonna 2014 perussopimuksella jätehuollon tehtävät Lapin jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco).

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Kemijärvellä.

Kuntalaisilta ei ole tullut erityisen painavia syitä jätehuollon uudelleen järjestämiseksi. Pääosin palaute Lapecon toiminnasta on positiivista tai neutraalia. 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntalaisaloite jätehuollon uudelleen järjestämisestä katsotaan loppuun käsitellyksi aloitteena. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 12.6.2023 § 183.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että kuntalaisaloite jätehuollon uudelleen järjestämisestä katsotaan loppuun käsitellyksi aloitteena. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Tiedoksi

aloitteen tekijät, elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.