Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pride-liputus Muoniossa Pride -viikolla

MUODno-2023-322

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kesäkuun ajan vietetään Suomessa suurinta ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaa, Pride -kuukautta ja varsinaista Pride -viikkoa vietetään tänä vuonna 26.6.–2.7.2023.

Pride-tapahtumia järjestävät Suomessa Setan jäsenjärjestöt, yritykset, muut organisaatiot, opiskelijaryhmät ja mm. vapaaehtoiset. Pääviesti on kunnioittaa ja juhlia jokaisen yksikön oikeutta olla turvallisesti oma itsensä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja kuntien on mietittävä omia linjauksiaan siihen, millaista yhdenvertaisuustyötä tai -politiikkaa ja hyvinvointia edistävää työtä kunnassa tehdään. Kuntaliitto on lähestynyt kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista vastaavalle taholle ja viestintään kysymyksen siitä, miten tapahtuma näkyy Suomen kunnissa ja millä eri tavoin kunnat osallistuvat tapahtumaan tai Pride -kuukauden viestintään. Pride -liputus on yleistynyt kunnissa, mutta se ei ole Suomessa virallinen tai vakiintunut liputuspäivä. Suomessa on ns. salliva liputuskulttuuri; Sisäministeriön (2023) mukaan lipun voi nostaa salkoon muulloinkin kuin esimerkiksi virallisina liputuspäivinä. 

Muonion kunnassa, etenkin sivistyspalveluissa, on tehty vuodesta 2022 alkaen tietoisempaa ja näkyvämpää työtä tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden eteen. Kunta ei ole liputtanut vielä tähän mennessä pride-viikon aikana. Nuorisopalvelut toteaa, että nuoret ovat vuosia toivoneet näkyvämpää suvaitsevaisuus- ja yhdenvertaisuusteeman nostoa ja keskustelua kunnassa. Koetaan, että pride-liputus on näkyvä tapa osoittaa suvaitsevaisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta liputtaa jatkossa Pride -viikoilla. Tänä vuonna viikko ajoittuu aj. 26.6.-2.7.2023.

Kunta liputtaa Pride- lipulla, mutta jos tätä ei ehdi tilata kuluvan vuoden Pride -viikon ajankohtaan, liputetaan aj. 26.6.-2.7.2023 Suomen lipulla. 

Päätös

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että liputus toimitetaan Pride -viikon aikana lauantai päivänä Pride-lipulla, ei koko viikkoa. 

Hallitus linjasi, että kunta on suvaitsevainen ja päätti, että syksyllä kunnassa järjestetään teemaviikko tasa-arvosta, suvaitsevaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Päävastuu tapahtumien järjestämisestä on sivistyspalveluilla. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli laajasti suvaitsevaisuudesta, tasa-arvoisuudesta, yleensä liputuksen merkityksestä ja keskustelun tärkeydestä. 

 

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 12.6.2023 § 178.

Ehdotus

Hallitus esittää valtuustolle, ​että liputus toimitetaan Pride -​viikon aikana lauantai päivänä Pride -​lipulla,​ ei koko viikkoa. 

Päätös

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen.

Kokouskäsittely

Valtuusto keskusteli erittäin laajasti Pride -teemasta, suvaitsevaisuudesta, tasa-arvoisuudesta, erilaisuuden hyväksymisestä, yhdenvertaisuudesta, seksuaalisuuden ilmenemisestä ja teeman yleisestä politisoitumisesta. 

Keskustelun alkaessa puheenjohtaja Jukka Korhonen esitti, että kunnassa ei liputeta kunnanhallituksen esittämällä tavalla ja Ismo Alatalo ja Joel Vikström kannattivat Korhosen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja päätöksestä on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoääneistystä siten, että kunnanhallituksen pohjaesityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja vastaesityksen kannalla olevat äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestystavan ja -järjestyksen. 

JAA-äänet: 11 (Minna Back, Manu Friman, Katriina Holck, Jari Makkonen, Johanna Mikkola, Maria Pietikäinen, Priitta Pöyhtäri-Trøen, Pirkko Rauhala, Sakari Silén, Teemu Taulavuori ja Pekka Veisto)
EI-äänet: 3 (Ismo Alatalo, Jukka Korhonen ja Joel Vikström)
TYHJÄÄ: 2 (Matti Myllykangas ja Tuomas Sieppi)

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.