Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Siltarahoituksen myöntäminen Äkäslompolon valokuituverkon rakentamisen hankkeeseen

MUODno-2023-335

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaista on lähestynyt Muonion kuntaa 7.6.2023 päivätyllä anomuksellaan Äkäslompolon valokuituverkon laajentamisen rakentamisaikaisesta rahoituksesta.

Anomuksen mukaan verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista Valokuitu rakennuttaa kesällä 2023 ja 2024 valokuituverkon Äkäslompolosta Hannukaisen kautta Äkäsjokisuuhun sekä Luosuun, ja Äkäslompolosta pohjoiseen Kukaslompolovaaran alueelle.

Lapin ELY-keskus on päätöksellään 31.03.2022 päättänyt myöntää hankkeelle Tiedonvirtaa tunturin juurelta - kyläverkko Äkäsjokivarteen 616 004,73 euron tuen, joka vastaa 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista (880 006,76 euroa). Muonion kunnan puolelle ulottuvan osan kustannusarvio on 55 000,00 euroa. Osuuskunta esittää, että Muonion kunta myöntäisi hakijalle matalakorkoisen hankelainan, jotta sillä olisi realistinen mahdollisuus toteuttaa suunniteltu kyläverkkohanke. Lainan suuruus olisi noudatetun käytännön mukaan enintään hankkeen kustannusarvion suuruinen eli 55 000,00 euroa. Tarkoituksena on nostaa lainaa tarpeen mukaan ja takaisinmaksu suoritetaan kunkin vuoden loppuun mennessä tai tarvittaessa maksatuspäätösten mukaisesti.

Vt. kehittämisjohtaja on valmistellut esitystä ja esittää siltarahoitusosuuden myöntämistä: 

Muonion kuntastrategian yksi läpileikkaavista tavoitteista kuluvalle valtuustokaudelle on tietoliikenneinfran edellytysten kehittäminen. Teeman toimenpiteitä ovat mm. mahdollisuuksien luominen ja kumppanuuksien etsiminen tietoliikenneinfran kehittämiseksi, edunvalvonta ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen. Yksi strategiaa toteuttavista valikoiduista kestävän kehityksen mukaisista Agenda 2030-tavoitteista on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita (tavoite 9). Kyseisen tavoitteen yksi keskeisimmistä mittareista, joka on valikoitunut myös Muonion kuntastrategiaan, on nopean laajakaistan saatavuus. Nopean laajakaistan saatavuus tukee paitsi elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kestävää vahvistumista, myös kuntalaisten yhdenvertaisuutta.

Muonion kunnan alueen laajakaistakattavuus on keskinkertainen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 5.6.2023 julkaiseman tiedotteen mukaan Muonion kunta sijoittuu asteikolla 1,5 tähteä – 5 tähteä heikoimpaan luokkaan eli Muonion kunnan laajakaistaluokitus on kyseisen tilaston mukaan 1,5 tähteä kun maaseutumaiset kunnat saivat keskimäärin 2,5 tähteä. Traficomin vuosittaisella laajakaistaluokituksella mitataan digitaalisen infrastruktuurin saatavuutta Suomessa. Lapin Liiton tekemän Lapin laajakaistaohjelman mukaan Muoniossa kiinteän verkon yhteyksiä tarjoaa Telia Finland Oy ja julkisen tuen kyläverkkohankkeita on tehty alueelle Kerässieppi-Liepimä-Kotimaa. Kunnan uusiksi hankealueiksi on ohjelmassa määritetty mm. kuntakeskus, jonka alueelle on ilmaantunut markkinaehtoinen toimija, jonka valokuituverkon rakentamisen on määrä alkaa 2023 vuoden aikana.

Verkko-osuuskunnan mukaan kyseessä oleva hankealue ulottuu Muonion kunnan puolella kattamaan vireillä olevat elinkeinolähtöiset kaavahankealueet ja palvelisi näin alueen infran kehittymistä. Äkäslompolon pään Muonion kunnan osaan ei ole kunnalla realistisia resursseja lähteä itse rakennuttamaan tietoliikenneyhteyksiä, se on suhteellisen harvaan rakennettua verkon markkinaehtoisen rakentumisen näkökulmasta eikä siellä ole muuta järjestäytynyttä potentiaalista toimijaa julkisen tuen kyläverkkohankkeen toteuttajaksi kuin laina-anomuksen hakija.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaistalle myönnetään antolaina 55 000 euroa siltarahoituksena Muonion kunnan puolelle ulottuvalta valokuituverkon rakentamisen osuudelta. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään lainan ehdoista. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 12.6.2023 § 207.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että Verkko-​osuuskunta Ylläksen laajakaistalle myönnetään antolaina 55 000 euroa siltarahoituksena Muonion kunnan puolelle ulottuvalta valokuituverkon rakentamisen osuudelta. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään lainan ehdoista. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 

Tiedoksi

Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaista, kirjanpito, elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.