Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vuoden 2022 arviointikertomus

MUODno-2023-113

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallilnnon ja talouden tarkastusta kosevat asiat
 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on on kattamatonta alijäämää

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnain tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikeromus antaa aihetta.

Ehdotus

Puheenhjohtaja

Lautakunta käy keskustelun ja aloittaa arviointikertomuksen laatimisen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Tilintarkastaja Hanna Keskinen oli etäyhteydellä mukana tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu arviointikertomusluonnos. 

 

Ehdotus

Puheenjohtaja

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaan.

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Tilintarkastaja Hanna Keskinen oli etäyhteydellä mukana tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu arviointikertomus.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että

 • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
 • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,
 • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimepiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli asiaa 6.6.2023 § 22.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että

 • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
 • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten,
 • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimepiteistä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointikertomuksen, jossa nostettiin esille mm.

 • luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitun toimittaminen
 • talousarviotavoitteiden mitattavuuteen tulee edelleen kiinnittää huomiota
 • henkilöstön työhyvinvoinnin seurannan tulisi olla säännöllistä, keinoina esim. kyselyt ja kehityskeskustelut useammin kuin kerran vuodessa
 • konsernissa tulisi kiinnittää huomiota kiinteistöjen kuntoon.

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)