Kunnanvaltuusto, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hallintosäännön päivittäminen

MUODno-2023-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnan johtaminen jakaantuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Poliittiseen johtamiseen kuuluu tavoitteenasettelu sekä päätöksentekoa ohjaavien linjausten tekeminen. Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamista. Johtamisvastuussa olevien roolien tulisi olla selkeät, ja johtamisen rakenteiden ja toimintatapojen määriteltyjä ja niihin on sitouduttava.

Valtuusto hyväksyi voimassa olevan hallintosäännön 21.6.2021 § 28.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan hallintosäännön päivityksessä

 • sivistyspalvelujen organisaatiouudistus
 • luottamushenkilöpalkkiot
 • hyvinvointipalvelujen muutos henkilöstön osalta
 • ympäristöterveydenhuollon siirto hyvinvointipalveluista elinvoimapalveluihin

Lisäksi päivitys sisältää lukuisia täydennyksiä.

Päivityksessä ei ole huomioitu Lapin hyvinvointialueen toimintaa 1.1.2023 alkaen, koska kuntaliitto antaa uuden ohjeistuksen hallintosäännön laatimiseen maaliskuun aikana. Hallintosääntö tultaneen päivittämään uudelleen tämän osalta loppukevään aikana.

Esityslistan oheismateriaalina on hallintosäännön luonnos, jossa tehdyt muutokset ovat merkitty punaisella ja muuttuneet tai poistettavat määräykset ovat yliviivattu.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja että hallintosääntö astuu voimaan 1.4.2023 alkaen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Mika Brännare saapui kokouksen tämän asian käsittelyn aikana. 

Hallitus keskusteli hallintosäännöstä ja teki muutaman tarkennuksen siihen. 

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessa 13.3.2023 § 71 hallintosäännön päivittämistä. 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja että hallintosääntö astuu voimaan 1.4.2023 alkaen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Kokouskäsittely

Keskustelun alussa Ismo Alatalo ehdotti, että kunnanhallituksen esittämiä kokouspalkkioita kohtuullistettaisiin, mutta ehdotusta ei kannatettu. Valtuutetut totesivat, että luottamuspalkkioiden osalta lähestytään naapurikuntien tasoa ja se nähtiin yleisesti hyvänä.

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.